[ Page principale | Commentaires | La Bible ]

 

CARTEA ĪNTĪI A CRONICILOR

 

Sau īntīia paralipomene

 

(Aşa se numeşte īn Septuaginta.)

 

SPIŢELE NEAMURILOR.

 

(Capitolele 1-9. Faptele Apostolilor 17.26.)

 

Cei zece patriarhi dela Adam pīnă la Noe.

 

1

 

1.           Adam, Set, Enoş,

 

2.           Chenan, Mahalaleel, Iered,

3.           Enoh, Metuşelah, Lemec,

 

Fiii lui Noe. - Urmaşii lui Iafet şi Ham.

 

4.           Noe. Sem, Ham şi Iafet.

5.           Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.

 

6.           Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Difat şi Togarma.-

7.           Fiii lui Iavan: Elişa, Tarsisa, Chitim şi Rodanim.

8.           Fiii lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.-

9.           Fiii lui Cuş: Saba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. - Fiii lui Raema: Seba şi Dedan.

10.         Cuş a născut pe Nimrod; el a īnceput să fie puternic pe pămīnt.-

 

11.         Miţraim a născut pe Ludimi, Ananimi, Lehabimi, Naftuhimi,

12.         Patrusimi, Casluhimi, din cari au ieşit Filistenii şi Caftorimii. -

 

13.         Canaan a născut pe Sidon, īntīiul lui născut, şi pe Het,

 

14.         şi pe Iebusiţi, Amoriţi, Ghirgasiţi,

15.         Heviţi, Archiţi, Siniţi,

16.         Arvadiţi, Ţemariţi, Hamatiţi.

 

Fiii lui Sem.

 

17.         Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram; Uţ, Hul, Gheter şi Meşec.-

 

18.         Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Eber.

19.         Lui Eber i s'au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentrucă pe vremea lui s'a īmpărţit pămīntul, iar numele fratelui său era Ioctan.

20.         Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Haţarmavet, pe Ierah,

 

21.         pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla,

22.         pe Ebal, pe Abimael, pe Seba,

23.         pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab.

              Toţi aceştia au fost fii ai lui Ioctan.

 

Cei zece patriarhi dela Sem la Avraam.

 

24.         Sem, Arpacşad, Şelah,

 

25.         Eber, Peleg, Rehu,

 

26.         Serug, Nahor, Terah,

27.         Avram, adică Avraam.

 

 

Fiii lui Avraam.

 

28.         Fiii lui Avraam: Isaac şi Ismael.

 

29.         Iată sămīnţa lor:

              Nebaiot, īntīiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,

 

30.         Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31.         Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sīnt fiii lui Ismael.

32.         Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam.. Ea a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah.-

              Fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan.-

 

33.         Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. - Aceştia sīnt toţi fiii Cheturei.

 

Fiii lui Isaac şi Esau.

 

34.         Avraam a născut pe Isaac.-

              Fiii lui Isaac: Esau şi Israel.

 

35.         Fiii lui Esau: Elifaz, Reuel, Ieuş, Iaelam şi Core.-

 

36.         Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Ţefi, Gaetam, Chenaz, Timna, şi Amalec.-

37.         Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.

38.         Fiii lui Seir: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer, şi Dişan.-

 

39.         Fiii lui Lotan: Hori şi Homam. Sora lui Lotan: Timna.-

40.         Fiii lui Şobal: Alian, Manahat, Ebal, Şefi şi Onam. - Fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. -

41.         Fiul lui Ana: Dişon. Fiii lui Dişon: Hamran, Eşban, Itran şi Cheran.-

 

42.         Fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Iaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.

 

Īmpăraţii Edomului.

 

43.         Iată īmpăraţii cari au domnit īn ţara Edomului, īnainte ca să fi domnit un īmpărat peste copiii lui Israel.-

              Bela, fiul lui Beor;numele cetăţii lui era Dinhaba. -

 

44.         Bela a murit; şi īn locul lui, a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra.-

45.         Iobab a murit; şi, īn locul lui, a domnit Huşam, din ţara Temaniţilor. -

46.         Huşam a murit; şi, īn locul lui, a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian īn cīmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit.-

47.         Hadad a murit; şi, īn locul lui, a domnit Samla din Masreca. -

48.         Samla a murit; şi, īn locul lui, a domnit Saul, din Rehobot pe Rīu. -

 

49.         Saul a murit; şi, īn locul lui, a domnit Baal - Hanan, fiul lui Acbor. -

50.         Baal - Hanan a murit; şi, īn locul lui, a domnit Hadad. Numele cetăţii lui era Pahi; şi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. -

51.         Hadad a murit.

 

Căpeteniile Edomului.

 

              Căpeteniile Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,

 

52.         căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

53.         căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,

54.         căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sīnt căpeteniile Edomului.

 

Fiii lui Iacov.

 

2

 

1.           Iată fiii lui Israel:

              Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,

 

2.           Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer.

3.           Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela; aceşti trei i s'au născut din fata lui Şua, Cananita. Er, īntīiul născut al lui Iuda, era rău īnaintea Domnului, care l-a omorīt.

 

4.           Tamar, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereţ şi Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost cinci.

 

5.           Fiii lui Pereţ: Heţron şi Hamul.

 

6.           Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Dara. De toţi: cinci.

 

7.           - Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a turburat pe Israel cīnd a săvīrşit o fărădelege cu privire la lucrurile cari trebuiau nimicite cu desăvīrşire. -

 

8.           Fiul lui Etan: Azaria.

9.           Fiii cari s'au născut lui Heţron au fost Ierahmeel, Ram şi Chelubai (Caleb).

10.         Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahşon, domnul fiilor lui Iuda.

 

11.         Nahşon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz.

12.         Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai.

13.         Isai a născut pe Eliab, īntīiul lui născut, pe Abinadab, al doilea, pe Şimea, al treilea,

 

14..        pe Netaneel, al patrulea, pe Radai, al cincilea,

15.         pe Oţem, al şaselea, pe David, al şaptelea.

16.         Surorile lor erau:Ţeruia şi Abigail. Fiii Ţeruiei au fost: Abişai, Ioab şi Asael, trei.

 

17.         Abigail a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul.

 

 

Fiii lui Caleb.

 

18.         Caleb, fiul lui Heţron, a avut copii cu nevastă-sa Azuba, şi cu Ieriot. Iată fiii pe cari i-a avut cu Azuba: Ieşer, Şobab şi Ardon.

19.         Azuba a murit; şi Caleb a luat pe Efrat, care i-a născut pe Hur.

 

20.         Hur a născut pe Uri, şi Uri a născut pe Beţaleel. -

 

21.         Īn urmă, Heţron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, şi avea şasezeci de ani cīnd a luat-o; ea i-a născut pe Segub.

 

22.         Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci şi trei de cetăţi īn ţara Galaadului.

23.         Gheşuriţii şi Sirienii le-au luat tīrgurile lui Iair cu Chenatul şi cetăţile cari ţineau de el: şasezeci de cetăţi. Toţi aceştia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad.

 

24.         După moartea lui Heţron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heţron, i-a născut pe Aşhur, tatăl lui Tecoa.

 

25.         Fiii lui Ierahmeel, īntīiul născut al lui Heţron, au fost: Ram, īntīiul născut, Buna, Oren şi Oţem, născuţi din Ahia.

26.         Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. -

27.         Fiii lui Ram, īntīiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin şi Echer. -

28.         Fiii lui Onam au fost: Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai: Nadab şi Abişur.

29.         Numele nevestei lui Abişur era Abihail, şi ea i-a născut pe Ahban şi Molid.

30.         Fiii lui Nadab: Seled şi Apaim.

              Seled a murit fără fii.

31.         Fiul lui Apaim: Işei. Fiul lui Işei: Şeşan. Fiul lui Şeşan: Ahlai.

 

32.         Fiii lui Iada, fratele lui Şamai: Ieter şi Ionatan. Ieter a murit fără fii.

33.         Fiii lui Ionatan: Pelet şi Zaza, - Aceştia sīnt fiii lui Ierahmeel. -

34.         Şeşan n'a avut fii, dar a avut fete. Şeşan avea un rob Egiptean numit Iarha.

35.         Şi Şeşan a dat pe fiică-sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai.

36.         Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe Zabad;

 

37.         Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed;

38.         Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria;

39.         Azaria a născut pe Haleţ; Haleţ a născut pe Elasa.

40.         Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Şalum;

41.         Şalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elişama.

42.         Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meşa, īntīiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, şi fiii lui Mareşa, tatăl lui Hebron.

43.         Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem şi Şema.

44.         Şema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Şamai.

45.         Fiul lui Şamai: Maon; şi Maon, tatăl lui Bet-Ţur.

46.         Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moţa şi Gazez. Haran a născut pe Gazez.

47.         Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.

48.         Maaca, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Şeber şi Tirhana.

49.         Ea a mai născut pe Şaaf, tatăl lui Madmana, şi pe Şeva, tatăl lui Macbena şi tatăl lui Ghibea. Fata lui Caleb era Acsa.

 

50.         Aceştia au fost fiii lui Caleb: Şobal, fiul lui Hur, īntīiul născut al Efratei, şi tatăl lui Chiriat-Iearim;

51.         Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader.

52.         Fiii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Haţi-Hamenuhot.

53.         Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: Ietriţii, Putiţii, Şumatiţii şi Mişraiţii; din aceste familii au ieşit Ţoreatiţii şi Eştaoliţii.

54.         Fiii lui Salma: Betleem şi Netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, Haţi-Hamanahti, Ţoreiţii;

55.         şi familiile cărturarilor cari locuiau la Iaebeţ, Tireatiţii, Şimeatiţii şi Sucatiţii. Aceştia sīnt Cheniţii, ieşiţi din Hamat, tatăl casei lui Recab.

 

 

Familia lui David.

 

3

 

1.           Iată fiii lui David, cari i s'au născut la Hebron:

              Īntīiul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel;

 

2.           al treilea: Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, īmpăratul Gheşurului; al patrulea: Adonia, fiul Haghitei,

3.           al cincilea Şefatia, cu Abital; al şaselea, Itream cu nevastă-sa Egla.

 

4.           Aceşti şase i s'au născut la Hebron. El a domnit acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.

 

5.           Iată cei ce i s'au născut la Ierusalim:

              Şimea, Şobab, Natan şi Solomon, patru, cu Bat-Şua, fata lui Amiel;

 

6.           Ibhar, Elişama, Elifelet,

7.           Noga, Nefeg, Iafia,

8.           Elişama, Eliada şi Elifelet, nouă.

 

9.           Aceştia sīnt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Şi Tamar era sora lor.

 

 

Urmaşii lui Solomon.

 

1.           Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;

 

11.         Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;

12.         Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;

13.         Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;

14.         Amon, fiul său; Iosia, fiul său.

15.         Fiii lui Iosia: īntīiul născut, Iohanan: al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Şalum.

16.         Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.

17.         Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Şealtiel;

18.         Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.

19.         Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei. Fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania; Şelomit, sora lor;

20.         şi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci.

21.         Fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Şecania.

22.         Fiul lui Şecania: Şemaia. Fiii lui Şemaia: Hatuş, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat, şase.

 

23.         Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia şi Azricam, trei.

24.         Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani, şapte.

 

Urmaşii lui Iuda.

 

4

 

1.           Fiii lui Iuda: Pereţ, Heţron, Carmi, Hur şi Şobal.

 

2.           Reaia, fiul lui Şobal, a născut pe Iahat; Iahat a născut pe Ahumai şi Lahad. Acestea sīnt familiile Ţoreatiţilor.

3.           Iată scoborītorii tatălui lui Etam: Izreel, Işma şi Idbaş; numele sorei lor era Haţelelponi.

4.           Penuel era tatăl lui Ghedor, şi Ezer tatăl lui Huşa. Aceştia sīnt fiii lui Hur, īntīiul născut al Efratei, tatăl lui Betleem.

 

5.           Aşhur, tatăl lui Tecoa, a avut două neveste, Helea şi Naara.

 

6.           Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni şi pe Ahaştari: aceştia sīnt fiii Naarei.

7.           Fiii Heleei: Ţeret, Ţohar şi Etnan.

9.           Coţ a născut pe Anub şi Haţobeba, şi familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.

8.           Iaebeţ era mai cu vază decīt fraţii săi; mamă-sa i-a pus numele Iaebeţ (Trist), zicīnd: „Pentru că l-am născut cu durere.“

 

10.         Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul lui Israel, şi a zis: „Dacă mă vei binecuvīnta şi-mi vei īntinde hotarele, dacă mīna Ta va fi cu mine, şi dacă mă vei feri de nenorocire, aşa īncīt să nu fiu īn suferinţă!...“ Şi Dumnezeu i-a dat ce ceruse.

11.         Chelub, fratele lui Şuha, a născut pe Mechir, care a fost tatăl lui Eşton.

12.         Eşton a născut casa lui Rafa, Paseah şi Techina, tatăl cetăţii lui Nahaş. Aceştia sīnt bărbaţii dela Reca.

13.         Fiii lui Chenaz: Otniel şi Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat.

 

14.         Meonotai a născut pe Ofra. Seraia a născut pe Ioab, tatăl văii lucrătorilor; căci erau lucrători.

 

15.         Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela şi Naam, şi fiii lui Ela, şi Chenaz.

16.         Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria şi Asareel.

17.         Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer şi Ialon. Nevasta lui Mered a născut pe Miriam, pe Şamai, şi pe Işbah, tatăl lui Eştemoa.

18.         Nevastă-sa, Iudeica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Eber, tatăl lui Soco, şi pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceştia sīnt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered de nevastă.

19.         Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham; tatăl lui Chehila, Garmitul şi Eştemoa, Maacatitul.

20.         Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan şi Tilon. Fiii lui Işei: Zohet şi Ben-Zohet.

21.         Fiii lui Şela, fiul lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareşa, şi familiile casei unde se lucrează pīnza, din casa lui Aşbea,

 

22.         şi Iochim, şi oamenii lui Cozeba, şi Ioas şi Saraf, cari au stăpīnit asupra Moabului şi Iaşubi-Lehem. Aceste lucruri sīnt vechi.

23.         Ei erau olari şi locuiau īn livezi şi īn lunci; locuiau acolo līngă īmpărat şi lucrau pentru el.

 

Urmaşii lui Simeon.

 

24.         Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul.

25.         Fiul lui Saul: Şalum, Mibsam, fiul său; Mişma, fiul său.

26.         Fiii lui Mişma: Hamuel, fiul său. Zacur, fiul său; Şimei, fiul său.

27.         Şimei a avut şasesprezece fii şi şase fiice. Fraţii săi n'au avut mulţi fii. Şi toate familiile lor nu s'au īnmulţit atīt cīt fiii lui Iuda.

28.         Ei locuiau la Beer-Şeba, la Molada, la Haţar-Şual,

 

29.         la Bilha, la Eţem, la Tolad,

30.         La Betuel, la Horma, la Ţiclag,

31.         la Bet-Marcabot, la Haţar-Susim, la Bet-Birei şi la Şaaraim. Acestea au fost cetăţile lor pīnă la domnia lui David,

32.         şi satele lor. Ei mai aveau şi Etam, Ain, Rimon, Tochen şi Aşan, cinci cetăţi;

33.         şi toate satele din īmprejurimile acestor cetăţi, pīnă la Baal. Iată locuinţele lor şi spiţa neamului lor.

34.         Meşobab; Iamlec; Ioşa, fiul lui Amaţia;

35.         Ioel; Iehu, fiul lui Ioşibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel;

36.         Elioenai; Iaacoba; Ieşohaia; Asaia; Adiel; Iesimiel; Benaia;

37.         Ziza, fiul lui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Şimri, fiul lui Şemaia.

38.         Aceştia, numiţi pe nume, erau domni īn familiile lor, şi casele lor părinteşti au crescut mult.

39.         Ei s'au dus īnspre Ghedor pīnă la răsăritul văii, să caute păşune pentru turmele lor.

40.         Au găsit păşune grase şi bune, şi o ţară īntinsă, liniştită şi pacinică, fiindcă ceice o locuiau mai īnainte se pogorau din Ham.

41.         Oamenii aceştia, scrişi pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, īmpăratul lui Iuda; au sfărīmat corturile lor şi pe Maoniţi, cari se aflau acolo, i-au nimicit cu desăvīrşire pīnă īn ziua de azi, şi s'au aşezat īn locul lor, căci acolo erau păşune pentru turmele lor.

 

42.         Şi dintre fiii lui Simeon s'au dus la muntele Seir, īn număr de cinci sute de oameni. Aveau īn frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia şi Uziel, fiii lui Işei.

43.         Au bătut rămăşiţa de Amaleciţi care scăpase cu viaţă şi s'au aşezat acolo pīnă īn ziua de azi.

 

 

Urmaşii lui Ruben.

 

5

 

1.           Fiii lui Ruben, īntīiul născut al lui Israel. - Căci el era īntīiul născut, dar, pentru că a spurcat patul tatălui său, dreptul lui de īntīi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; totuş Iosif n'a fost scris īn spiţele de neam ca īntīi născut.

 

2.           Iuda a fost īn adevăr puternic printre fraţii săi, şi din el a ieşit un domnitor; dar dreptul de īntīi născut este al lui Iosif.

 

3.           Fiii lui Ruben, īntīiul născut al lui Israel: Enoh, Palu, Heţron şi Carmi.

 

4.           Fiii lui Ioel: Şemaia, fiul său; Gog, fiul său; Şimei, fiul său;

5.           Mica, fiul său; Reaia, fiul său; Baal, fiul său;

6.           Beera, fiul său, pe care l-a luat rob Tilgat-Pilneser, īmpăratul Asiriei; el era domnul Rubeniţilor. -

7.           Fraţii lui Beera, după familiile lor, aşa cum sīnt īnscrişi īn spiţele neamului după neamurile lor: cel dintīi, Ieiel; Zaharia;

 

8.           Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Şema, fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer, şi pīnă la Nebo şi la Baal-Meon;

 

9.           la răsărit, locuia pīnă la īntrarea pustiei, dela rīul Eufrat, căci turmele lor erau īn mare număr īn ţara Galaadului.

 

10.         Pe vremea lui Saul, au făcut război cu Hagareniţii, cari au căzut īn mīnile lor, şi au locuit īn corturile lor, pe toată partea de răsărit a Galaadului.

 

 

Urmaşii lui Gad.

 

11.         Fiii lui Gad locuiau īn faţa lor, īn ţara Basanului, pīnă la Salca.

 

12.         Ioel, cel dintīi, Şafam, al doilea, Iaenai, şi Şafat, īn Basan.

13.         Fraţii lor, după casele părinţilor lor: Micael, Meşulam, Şeba, Iorai, Iaecan, Zia şi Eber, şapte.

14.         Iată fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieşişai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz;

15.         Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era căpetenia caselor părinţilor lor.

16.         Ei locuiau īn Galaad, īn Basan, şi īn cetăţile lor, şi īn toate īmprejurimile Saronului pīnă la marginile lor.

 

17.         Toţi au fost scrişi īn spiţele de neamuri, pe vremea lui Iotam, īmpăratul lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, īmpăratul lui Israel.

 

18.         Fiii lui Ruben, Gadiţii şi jumătate din seminţia lui Manase, aveau oameni viteji, cari purtau scut şi sabie, trăgeau cu arcul, şi erau deprinşi cu războiul , īn număr de patruzeci şi patru de mii şapte sute şase zeci īn stare să meargă la oaste.

19.         Au făcut război cu Hagareniţii, cu Ietur, cu Nafiş şi cu Nodab.

 

20.         Au primit ajutor īmpotriva lor, şi Hagareniţii şi toţi ceice erau cu ei au fost daţi īn mīnile lor. Căci, īn timpul luptei, strigaseră către Dumnezeu, care i-a ascultat, pentrucă se īncrezuseră īn El.

 

21.         Şi le-au luat turmele, cincizeci de mii de cămile, douăsute cincizeci de mii de oi, două mii de măgari, şi o sută de mii de inşi;

22.         căci au fost mulţi morţi, pentrucă lupta venea dela Dumnezeu. Şi s'au aşezat īn locul lor pīnă īn vremea cīnd au fost luaţi īn robie.

 

 

Jumătatea seminţiei lui Manase.

 

23.         Fiii jumătăţii seminţiei lui Manase locuiau īn ţară, dela Basan pīnă la Baal-Hermon şi Senir, şi pe muntele Hermon; erau mulţi la număr.

24.         Iată căpeteniile caselor părinţilor lor: Efer, Işei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia şi Iahdiel, oameni viteji, oameni vestiţi, căpeteniile caselor părinţilor lor.

25.         Dar au păcătuit īmpotriva Dumnezeului părinţilor lor, şi au curvit după dumnezeii popoarelor ţării, pe cari Dumnezeu le nimicise dinaintea lor.

 

26.         Dumnezeul lui Israel a aţīţat duhul lui Pul, īmpăratul Asiriei, şi duhul lui Tilgat-Pilneser, īmpăratul Asiriei; şi Tilgat-Pilneser a luat robi pe Rubeniţi, Gadiţi şi jumătate din seminţia lui Manase şi i-a dus la Halah, la Habor, la Hara şi la rīul Gozan, unde au rămas pīnă īn ziua de azi.

 

 

Urmaşii lui Levi.

 

6

 

1.           Fiii lui Levi: Gherşom, Chehat şi Merari.

 

2.           Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel.

3.           Fiii lui Amram: Aaron şi Moise, şi Maria. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.

 

4.           Eleazar a născut pe Fineas; Fineas a născut pe Abişua:

5.           Abişua a născut pe Buchi; Buchi a născut pe Uzi;

6.           Uzi a născut pe Zerahia; Zerahia a născut pe Meraiot;

7.           Meraiot a născut pe Amaria: Amaria a născut pe Ahitub;

8.           Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Ahimaaţ :

 

9.           Ahimaaţ a născut pe Azaria; Azaria a născut pe Iohanan;

10.         Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot īn casa pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim;

 

11.         Azaria a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;

 

12.         Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Şalum;

13.         Şalum a născut pe Hilchia, Hilchia a născut pe Azaria;

14.         Azaria a născut pe Seraia. Seraia a născut pe Iehoţadac.

 

15.         Iehoţadac a plecat şi el cīnd a dus Domnul īn robie pe Iuda şi Ierusalimul prin Nebucadneţar.

 

 

Urmaşii fiilor lui Levi.

 

16.         Fiii lui Levi: Gherşom, Chehat şi Merari.-

 

17.         Iată numele fiilor lui Gherşom: Libni şi Şimei. -

18.         Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel.

19.         Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. -

              Acestea sīnt familiile lui Levi, după părinţii lor.

20.         Din Gherşom: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima, fiul său;

 

21.         Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său. -

22.         Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său;

23.         Elcana, fiul său; Ebiasaf, fiul său; Asir, fiul său;

24.         Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său; Saul, fiul său.

25.         Fiii lui Elcana: Amasai şi Ahimot;

 

26.         Elcana, fiul său; Elcana - Ţofai, fiul său; Nahat, fiul său;

27.         Eliab, fiul său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său;

28.         şi fiii lui Samuel, īntīiul născut: Vaşni şi Abia. -

29.         Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul său; Şimei, fiul său; Uza, fiul său;

30.         Şimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.

 

Leviţii cīntăreţi: Heman, Asaf şi Etan.

 

31.         Iată aceia pe cari i-a pus David pentru cīrmuirea cīntării īn Casa Domnului, de cīnd a avut chivotul un loc de odihnă:

 

32.         ei īmplineau slujba de cīntăreţi īnaintea locaşului cortului īntīlnirii, pīnă cīnd a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim, şi īşi făceau slujba după rīnduiala care le era poruncită.

33.         Iată cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii Chehatiţilor: Heman, cīntăreţul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel,

34.         fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,

35.         fiul lui Ţuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,

36.         fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Ţefania,

37.         fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core,

 

38.         fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. -

39.         Fratele său Asaf, care stătea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Şimea,

40.         fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,

41.         fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,

42.         fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Şimei,

43.         fiul lui Iahat, fiul lui Gherşom, fiul lui Levi. -

44.         Fiii lui Merari, fraţii lor, la stīnga; Etan, fiul lui Chişi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,

45.         fiul lui Haşabia, fiul lui Amaţia, fiul lui Hilchia,

46.         fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Şemer,

47.         fiul lui Mahli, fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.

 

Familia lui Aaron.

 

48.         Fraţii lor, Leviţii, erau īnsărcinaţi cu toată slujba locaşului Casei lui Dumnezeu.

49.         Aaron şi fiii săi aduceau jertfe pe altarul arderilor de tot şi tămīie pe altarul tămīiei, īmplineau toate slujbele īn Locul prea sfīnt, şi făceau ispăşire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.

 

50.         Iată fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său; Abişua, fiul său;

51.         Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său;

52.         Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său;

53.         Ţadoc, fiul său; Ahimaaţ, fiul său.

 

Locurile date Leviţilor.

 

54.         Iată locuinţele lor, după satele lor, īn hotarele cari le-au fost īnsemnate. Fiilor lui Aaron din familia Chehatiţilor, ieşiţi cei dintīi la sorţ,

 

55.         li s'a dat Hebronul īn ţara lui Iuda, şi locurile lui de păşunat;

 

56.         dar cīmpia cetăţii şi satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune.

 

57.         Fiilor lui Aaron li s'a dat cetatea de scăpare Hebron, Libna, şi locurile ei de păşunat, Iatir, Eştemoa cu locurile ei de păşunat,

 

58.         Hilen cu locurile lui de păşunat, Debir cu locurile lui de păşunat,

59.         Aşan cu locurile lui de păşunat, Bet-Şemeş cu locurile lui de păşunat;

60.         şi din seminţia lui Beniamin: Gheba cu locurile lui de păşunat, Alemet cu locurile lui de păşunat, Anatot cu locurile lui de păşunat. Toate cetăţile lor erau treisprezece cetăţi, după familiile lor.

61.         Celorlalţi fii ai lui Chehat li s'au dat prin sorţi zece cetăţi din familiile seminţiei lui Efraim, din seminţia lui Dan, şi din jumătatea seminţiei lui Manase.

 

62.         Fiii lui Gherşom, după familiile lor, au căpătat treisprezece cetăţi din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Aşer, din seminţia lui Neftali şi din seminţia lui Manase īn Basan.

63.         Fiii lui Merari, după familiile lor, au căpătat prin sorţi douăsprezece cetăţi din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad şi din seminţia lui Zabulon.

 

64.         Copiii lui Israel au dat astfel Leviţilor cetăţile şi locurile lor de păşunat.

65.         Au dat prin sorţi, din seminţia fiilor lui Iuda, din seminţia fiilor lui Simeon şi din seminţia fiilor lui Beniamin, aceste cetăţi, pe cari le-au numit pe nume.

66.         Cīt pentru celelalte familii ale fiilor lui Chehat, cetăţile ţinutului lor au fost luate din seminţia lui Efraim.

 

67.         Le-au dat cetatea de scăpare Sihem cu locurile lui de păşunat, īn muntele lui Efraim, Ghezer cu locurile lui de păşunat,

 

68.         Iocmeam cu locurile lui de păţunat, Bet-Horon cu locurile lui de păşunat,

 

69.         Aialon cu locurile lui de păşunat, şi Gat-Rimon cu locurile lui de păşunat;

70.         şi din jumătatea seminţiei lui Manase, au dat: Aner cu locurile lui de păşunat, şi Bileam cu locurile lui de păşunat, pentru familia celorlalţi fii ai lui Chehat.

71.         Fiilor lui Gherşom le-au dat: din familia jumătăţii seminţiei lui Manase, Golan īn Basan cu locurile lui de păşunat, şi Aştarot cu locurile lui de păşunat;

72.         din seminţia lui Isahar: Chedeş cu locurile lui de păşunat, Dobrat cu locurile lui de păşunat,

73.         Ramot cu locurile lui de păşunat, şi Anem cu locurile lui de păşunat;

74.         din seminţia lui Aşer, Maşal cu locurile lui de păşunat, Abdon cu locurile lui de păşunat,

75.         Hucoc cu locurile lui de păşunat şi Rehob cu locurile lui de păşunat;

76.         şi din seminţia lui Neftali: Chedeş din Galilea cu locurile lui de păşunat, Hamon cu locurile lui de păşunat, şi Chiriataim cu locurile lui de păşunat.

77.         Celorlalţi Leviţi, fiilor lui Merari, le-au dat, din seminţia lui Zabulon: Rimono cu locurile lui de păşunat, şi Taborul cu locurile lui de păşunat,

78.         iar de cealaltă parte a Iordanului, īn faţa Ierihonului, la răsărit de Iordan: din seminţia lui Ruben, Beţer, īn pustie, cu locurile lui de păşunat, Iahţa cu locurile lui de păşunat,

79.         Chedemot cu locurile lui de păşunat, şi Mefaat cu locurile lui de păşunat;

80.         şi din seminţia lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de păşunat, Mahanaim cu locurile lui de păşunat,

81.         Hesbonul cu locurile lui de păşunat, şi Iaezer cu locurile lui de păşunat.

 

Urmaşii lui Isahar.

 

7

 

1.           Fiii lui Isahar: Tola, Pua, Iaşub şi Şimron, patru.

 

2.           Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam şi Samuel, căpeteniile caselor părinţilor lor, anume ai lui Tola, oameni viteji īn neamul lor; pe vremea lui David numărul lor era de douăzeci şi două de mii şase sute.

 

3.           Fiul lui Uzi: Izrahia. Fiii lui Izrahia: Micael, Obadia, Ioel, Işia, de toţi cinci căpetenii;

4.           aveau cu ei, după neamurile lor, după casele părinţilor lor, treizeci şi şase de mii de oameni, ostaşi īnarmaţi pentru război, căci aveau multe neveste şi fii.

5.           Fraţii lor, după toate familiile lui Isahar, oameni viteji erau de toţi optzeci şi şapte de mii, scrişi īn spiţele de neam.

 

Urmaşii lui Beniamin.

 

1.           Fiii lui Beniamin: Bela, Becher şi Iediael, trei.

 

7.           Fiii lui Bela: Eţbon, Uzi, Uziel, Ierimot, şi Iri, cinci căpetenii ai caselor părinţilor lor, oamenii viteji, şi scrişi īn spiţele de neam īn număr de douăzeci şi două de mii treizeci şi patru. -

8.           Fiii lui Becher: Zemira, Ioaş, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot şi Alamet; toţi aceştia erau fii ai lui Becher,

9.           şi scrişi īn spiţele de neam, după neamurile lor, drept căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, īn număr de douăzeci de mii două sute. -

10.         Fiul lui Iediael: Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieuş, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis şi Ahişahar;

11.         toţi aceştia erau fii ai lui Iediael, căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, īn număr de şaptesprezece mii două sute, īn stare să poarte armele şi să meargă la răsboi.

12.         Şupim şi Hupim, fiii lui Ir; Huşim, fiul lui Aher.

 

 

Urmaşii lui Neftali.

 

13.         Fiii lui Neftali: Iahţiel, Guni, Ieţer şi Şalum, fiii Bilhei.

 

 

Urmaşii lui Manase.

 

14.         Fiii lui Manase: Asriel, pe care l-a născut ţiitoarea sa siriacă; ea a născut pe Machir, tatăl lui Galaad.

15.         Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim şi Şupim. Numele sorei lui era Maaca. Numele celui de al doilea fiu era Ţelofhad; şi Ţelofhad a avut fete.

16.         Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu, şi i-a pus numele Pereş; numele fratelui său era Şereş, şi fiii săi erau Ulam şi Rechem.

17.         Fiul lui Ulam: Bedan. Aceştia sīnt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.

 

18.         Soru-sa Homalechet a născut pe Işhod, pe Abiezer şi pe Mahla.

 

19.         Fiii lui Şemida erau: Ahian, Sihem, Lichi şi Aniam.

 

Urmaşii lui Efraim.

 

20.         Fiii lui Efraim: Şutelah; Bered, fiul său; Tahat, fiul său; Eleada, fiul său; Tahat, fiul său:

 

21.         Zabad, fiul său; Şutelah, fiul său; Ezer şi Elead. Oamenii din Gat, născuţi īn ţară, i-au omorīt, pentrucă se pogorīseră să le ia turmele.

22.         Efraim, tatăl lor, s'a jălit multă vreme, şi fraţii săi au venit să-l mīngīie.

23.         Apoi a intrat la nevastă-sa, şi ea a zămislit şi a născut un fiu; el i-a pus numele Beria (Īn nenorocire), pentrucă nenorocirea era īn casă.

24.         A avut ca fiică pe Şeera care a zidit Bet-Horonul de jos şi Bet-Horonul de sus şi pe Uzen-Şeera.

25.         Refah, fiul său, şi Reşef; Telah, fiul său; Tahan, fiul său.

26.         Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elişama, fiul său;

27.         Nun, fiul său; Iosua, fiul său.

28.         Ei aveau īn stăpīnire şi ca locuinţă Betelul cu satele lui; la răsărit: Naaran; la apus: Ghezer cu satele lui, Sihemul cu satele lui, pīnă la Gaza cu satele ei.

 

29.         Fiii lui Manase stăpīneau Bet-Şeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Meghidoul cu satele lui, Dorul cu satele lui. Īn aceste cetăţi au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel.

 

 

Urmaşii lui Aşer.

 

30.         Fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi, şi Beria; şi Serah, sora lor.

 

31.         Fiii lui Beria: Eber şi Malchiel.

32.         Malchiel a fost tatăl lui Birzavit. Şi Eber a născut pe Iaflet, pe Şomer şi pe Hotam, şi pe sora lor Şua. -

33.         Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal, şi Aşvat. Aceştia sīnt fiii lui Iaflet. -

34.         Fiii lui Şamer: Ahi, Rohega, Huba şi Aram. -

35.         Fiii lui Helem, fratele său: Ţofah, Imna, Şeleş şi Amal.

36.         Fiii lui Ţofah: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Imra,

37.         Beţer, Hod, Şama, Şilşa, Itran şi Beera.

38.         Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa şi Ara. -

39.         Fiii lui Ula: Arah, Haniel şi Riţia. -

40.         Toţi aceştia erau fiii lui Aşer, căpeteniile caselor părinţilor lor, oameni aleşi şi viteji, căpeteniile domnilor, scrişi īn număr de douăzeci şi şase de mii de oameni, īn stare să poarte armele şi să meargă la război.

 

Urmaşii lui Beniamin.

 

8

 

1.           Beniamin a născut pe Bela, īntīiul lui născut, pe Aşbel, al doilea, Ahrah, al treilea,

 

2.           Noha, al patrulea, şi Rafa, al cincilea.

3.           Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud,

4.           Abişua, Naaman, Ahoah,

5.           Ghera. Şefufan şi Huram.

6.           Iată fiii lui Ehud, cari erau capi de familie īntre locuitorii din Gheba, şi cari i-au strămutat la Manahat:

 

7.           Naaman, Ahia şi Ghera. Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza şi pe Ahihud.

8.           Şaharaim a avut copii īn ţara Moabului, dupăce a īndepărtat pe nevestele sale: Huşim şi Baara.

9.           Cu nevastă-sa Hodeş a avut pe: Iobab, Ţibia, Meşa, Malcam,

10.         Ieuţ, Şochia şi Mirma. Aceştia sīnt fiii săi, capii de familie.

11.         Cu Huşim a avut pe : Abitub şi Elpaal.

12.         Fiii lui Elpaal: Eber, Mişeam, şi Şemer, care a zidit Ono, Lod şi satele lui.

13.         Beria şi Şema, cari erau capi de familie īntre locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat.

14.         Ahio, Şaşac, Ieremot,

15.         Zebadia, Arad, Eder,

16.         Micael, Işfa şi Ioha erau fiii lui Beria. -

17.         Zebadia, Meşulam, Hizchi, Eber,

18.         Işmerai, Izlia şi Iobab erau fiii lui Elpaal. -

19.         Iachim, Zicri, Zabdi,

20.         Elienai, Ţiltai, Eliel,

21.         Adaia, Beraia şi Şimrat erau fiii lui Şimei.

22.         Işpan, Eber, Eliel,

23.         Abdon, Zicri, Hanan,

24.         Hanania, Elam, Antotia,

25.         Ifdeia şi Penuel erau fiii lui Şaşac. -

26.         Şamşerai, Şeharia, Atalia,

27.         Iaareşia, Elia şi Zicri erau fiii lui Ieroham. -

28.         Aceştia sīnt capi de familie, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

 

Spiţa neamului lui Saul.

 

29.         Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon, şi numele nevestei lui era Maaca.

 

30.         Abdon era fiul său īntīi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Nadab,

31.         Ghedor, Ahio, şi Zecher.

32.         Miclot a născut pe Şimea. Şi ei locuiau tot la Ierusalim līngă fraţii lor, īmpreună cu fraţii lor. -

33.         Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Şua, pe Abinadab şi pe Eşbaal.

 

34.         Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.

 

35.         Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea şi Ahaz.

36.         Ahaz a născut pe Iehoada; Iehoada a născut pe Alemet, Azmavet şi Zimri; Zimri a născut pe Moţa;

37.         Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia;

 

38.         Aţel a avut şase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Toţi aceştia erau fiii lui Aţel. -

39.         Fiii fratelui său Eşec: Ulam, īntīiul lui născut, Ieus, al doilea, şi Elifelet, al treilea.

40.         Fiii lui Ulam au fost oameni viteji, cari trăgeau cu arcul şi au avut mulţi fii şi nepoţi, o sută cinci zeci.

              Toţi aceştia sīnt fiii lui Beniamin.

 

Locuitorii Ierusalimului după īntoarcerea din robie.

 

9

 

1.           Tot Israelul este scris īn spiţele de neam şi trecut īn cartea īmpăraţilor lui Israel. Şi Iuda a fost luat rob īn Babilon, din pricina fărădelegilor lui.

 

2.           Cei dintīi locuitori cari au locuit īn moşiile lor, īn cetăţile lor, erau Israeliţii, preoţii, Leviţii şi Netiniţii.

 

3.           La Ierusalim locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin, şi fii de ai lui Efraim şi Manase. -

 

4.           Fii de ai lui Pereţ, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani.

5.           Dintre Şiloniţi: Asaia, īntīiul născut, şi fiii săi.

6.           Fii de ai lui Zerah: Ieuel, şi fraţii săi, şase sute nouăzeci. -

7.           Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua;

8.           Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meşulam, fiul lui Şefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia;

9.           şi fraţii lor, după neamurile lor, nouă sute cincizeci şi şase. Toţi oamenii aceştia erau capi de familie īn casele părinţilor lor.

 

Preoţii.

 

10.         Din preoţi: Iedaeia; Iehoiarib; Iachin;

 

11.         Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele Casei lui Dumnezeu;

12.         Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meşulam, fiul lui Meşilemit, fiul lui Imer;

13.         şi fraţii lor, căpetenii ale caselor părinţilor lor, o mie şapte sute şasezeci, oameni viteji, puşi īn slujba Casei lui Dumnezeu.

 

Leviţii şi slujbele sfīntului locaş.

 

14.         Din Leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia, din fiii lui Merari;

15.         Bacbacar; Hereş; Galal; Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf;

16.         Obadia, fiul lui Şemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia īn satele Netofatiţilor.

17.         Şi uşierii: Şalum, Acub, Talmon, Ahiman, şi fraţii lor; Salum era căpetenia lor,

18.         şi pīnă īn ziua de azi el este la uşa īmpăratului, la răsărit. Aceştia sīnt uşierii taberei fiilor lui Levi.

19.         Şalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, şi fraţii săi din casa tatălui său, Coreiţii, īmplineau slujba de păzitori ai pragurilor cortului; părinţii lor păziseră intrarea īn tabăra Domnului,

20.         şi Fineas, fiul lui Eleazar, fusese odinioară capetenia lor, şi Domnul era cu el.

 

21.         Zaharia, fiul lui Meşelemia, era uşier la intrarea cortului īntīlnirii.

22.         De toţi erau două sute doisprezece, aleşi ca uşieri ai pragurilor, şi scrişi īn spiţele de neam, după satele lor. David şi văzătorul Samuel īi puseseră īn slujba lor.

 

23.         Ei şi copiii lor păzeau uşile Casei Domnului, adecă ale casei cortului.

24.         Erau uşieri īn cele patru vīnturi: la răsărit, la apus, la miazănoapte şi la miazăzi.

25.         Fraţii lor, cari locuiau īn satele lor, trebuiau să vină din timp īn timp la ei şapte zile.

 

26.         Căci aceste patru căpetenii ale uşierilor, aceşti Leviţi, erau totdeauna īn slujbă, şi mai aveau privigherea asupra odăilor şi vistieriilor Casei lui Dumnezeu;

27.         petreceau noaptea īn jurul Casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau, şi pe care trebuiau s'o deschidă īn fiecare dimineaţă.

28.         Unii din Leviţi aveau grijă de uneltele pentru slujbă, pe cari le numărau la intrare şi le numărau şi la ieşire.

29.         Alţii īngrijeau de unelte, de toate uneltele sfīntului locaş, şi de floarea făinii, de vin, de untdelemn, de tămīie şi de miresme.

30.         Fii de ai preoţilor pregăteau tămīia mirositoare.

 

31.         Matitia, unul din Leviţi, īntīiul născut al lui Şalum Coreitul, avea grijă de turtele coapte īn tigaie.

 

32.         Şi unii din fraţii lor, dintre Chehatiţi, erau īnsărcinaţi să pregătească pentru fiecare Sabat pīnile pentru punerea īnaintea Domnului.

 

33.         Aceştia sīnt cīntăreţii, capii de familie ai Leviţilor, cari locuiau īn odăi, scutiţi de alte slujbe, pentru că lucrau zi şi noapte.

 

34.         Aceştia sīnt capii de familie ai Leviţilor, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

 

Locuitorii din Gabaon şi casa lui Saul.

 

35.         Tatăl lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon, şi numele nevestei lui era Maaca.

 

36.         Abdon a fost fiul său īntīi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Ner, Nadab,

37.         Ghedor, Ahio, Zaharia şi Miclot.

38.         Miclot a născut pe Şimeam. Şi ei locuiau tot la Ierusalim līngă fraţii lor, cu fraţii lor.

39.         Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Şua, pe Abinadab, şi pe Eşbaal.

 

40.         Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.

41.         Fiii lui Mica: Piton, Melec şi Tahrea.

42.         Ahaz a născut pe Iaera; Iaera a născut pe Alemet, Azmavet şi Zimri; Zimri a născut pe Moţa;

 

43.         Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia.

44.         Aţel a avut şase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Aceştia sīnt fiii lui Aţel.

 

ISTORIA  LUI  DAVID

 

(Capitolele 10-29. 2 Samuel 23. 3-5.)

 

Moartea lui Saul.

 

10

 

1.           Filistenii s'au luptat cu Israel, şi oamenii lui Israel au luat-o la fugă īnaintea Filistenilor şi au căzut morţi pe muntele Ghilboa.

 

2.           Filistenii au urmărit pe Saul şi pe fiii lui, şi au ucis pe Ionatan, Abinadab şi Malchi-Şua, fiii lui Saul.

3.           Īnvălmăşeala luptei a prins şi pe Saul; arcaşii l-au ajuns şi l-au rănit.

4.           Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: „Scoate-ţi sabia, şi străpunge-mă cu ea, ca nu cumva să vină aceşti netăiaţi īmprejur să mă batjocorească.“ Cel ce-i ducea armele n'a voit, căci se temea. Şi Saul şi-a luat sabia şi s'a aruncat īn ea.

5.           Cel ce ducea armele lui Saul, văzīndu-l mort, s'a aruncat şi el īn sabia lui, şi a murit.

6.           Astfel a perit Saul şi cei trei fii ai lui, şi toată casa lui a perit īn acelaş timp.

7.           Toţi bărbaţii lui Israel, cari erau īn vale, văzīnd fuga şi văzīnd că Saul şi fiii lui au murit, şi-au părăsit cetăţile şi au fugit şi ei. Şi Filistenii au venit şi s'au aşezat acolo.

8.           A doua zi, Filistenii au venit să jăfuiască morţii, şi au găsit pe Saul şi pe fiii lui, căzuţi pe muntele Ghilboa.

9.           L-au jăfuit, şi i-au luat capul şi armele. Apoi au trimes să dea de ştire prin toată ţara Filistenilor, idolilor lor şi poporului.

10.         Au pus armele lui Saul īn casa dumnezeului lor, şi i-au atīrnat ţeasta capului īn templul lui Dagon.

 

11.         Cīnd au auzit toţi locuitorii din Iabesul din Galaad tot ce au făcut Filistenii lui Saul,

12.         s'au sculat toţi oamenii viteji, au luat trupul lui Saul şi trupurile fiilor lui, şi le-au dus la Iabes. Le-au īngropat oasele supt stejar, la Iabes, şi au postit şapte zile.

13.         Saul a murit, pentrucă s'a făcut vinovat de fărădelege faţă de Domnul, al cărui cuvīnt nu l-a păzit, şi pentrucă a īntrebat şi cerut sfatul celor ce cheamă morţii.

 

14.         N'a īntrebat pe Domnul: deaceea Domnul l-a omorīt, şi īmpărăţia a dat-o lui David, fiul lui Isai.

 

 

David īmpărat.

 

11

 

1.           Tot Israelul s'a strīns la David la Hebron, zicīnd: „Iată că noi sīntem os din oasele tale şi carne din carnea ta.

 

2.           Odinioară, chiar cīnd era Saul īmpărat, tu duceai şi aduceai pe Israel īnapoi. Domnul, Dumnezeul tău, ţi-a zis: «Tu vei paşte pe poporul Meu Israel şi tu vei fi căpetenia poporului Meu Israel.“

 

3.           Astfel toţi bătrīnii lui Israel au venit la īmpărat la Hebron, şi David a făcut legămīnt cu ei la Hebron īnaintea Domnului. Au uns pe David īmpărat peste Israel, după cuvīntul Domnului, spus prin Samuel.

 

4.           David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo erau Iebusiţii, locuitorii ţării.

 

5.           Locuitorii Iebusului au zis lui David: „Nu vei intra aici.“ Dar David a luat cetăţuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.

6.           David zisese: „Oricine va bate cel dintīi pe Iebusiţi va fi căpetenie şi domn.“ Ioab, fiul Ţeruiei, s'a suit cel dintīi, şi a ajuns căpetenie.

7.           David s'a aşezat īn cetăţuie; deaceea au numit-o cetatea lui David.

8.           A făcut zid īmprejurul cetăţii, dela Milo de jur īmprejur; şi Ioab a dres cealaltă parte a cetăţii.

9.           David ajungea din ce īn ce mai mare, şi Domnul oştirilor era cu el.

 

Vitejii lui David.

 

10.         Iată căpeteniile vitejilor cari erau īn slujba lui David, şi cari l-au ajutat īmpreună cu tot Israelul să-şi īntărească stăpīnirea, ca să-l pună īmpărat, după cuvīntul Domnului cu privire la Israel.

 

11.         Iată, după numărul lor, vitejii cari erau īn slujba lui David. Iaşobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El şi-a īnvīrtit suliţa peste trei sute de oameni, pe cari i-a omorīt dintr'o singură dată.

12.         După el, Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitul, unul din cei trei războinici.

13.         El era cu David la Pas-Damim, unde se strīnseseră Filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pămīnt plină cu orz: şi poporul fugea dinaintea Filistenilor.

14.         S'au aşezat īn mijlocul ogorului, l-au ocrotit, şi au bătut pe Filisteni. Şi Domnul a dat o mare izbăvire.

15.         Trei din cele treizeci de căpetenii s'au pogorīt la David pe stīncă īn peştera Adulam, cīnd tabăra Filistenilor era īn valea Refaimiţilor.

 

16.         David era atunci īn cetăţuie, şi o ceată a Filistenilor era la Betleem.

17.         David a avut o dorinţă, şi a zis: „Cine-mi va aduce apă de băut din fīntīna de la poarta Betleemului?“

18.         Atunci cei trei bărbaţi au trecut prin tabăra Filistenilor, şi au scos apă din fīntīna dela poarta Betleemului. Au adus-o şi au dat-o lui David; dar David n'a vrut s'o bea, ci a vărsat-o īnaintea Domnului.

19.         El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sīngele acestor oameni, cari s'au dus cu primejdia vieţii lor? Căci cu primejdia vieţii lor au adus-o.“ Şi n'a voit s'o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji.

20.         Abişai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El şi-a īnvīrtit suliţa peste trei sute de oameni, şi i-a omorīt; şi i-a mers faima īntre cei trei.

 

21.         El era cel mai cu vază din cei trei din rīndul al doilea, şi a fost căpetenia lor; dar n'a ajuns pe cei trei dintīi.

 

22.         Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel, om de preţ şi vestit prin isprăvile lui. El a ucis cei doi lei ai Moabului. S'a pogorīt īn mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu, īntr'o zi cīnd căzuse zăpada.

 

23.         El a ucis pe un Egiptean, care avea o statură de cinci coţi şi avea īn mīnă o suliţă, ca sulul unui ţesător; s'a pogorīt īmpotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din mīna Egipteanului, şi l-a ucis cu ea.

24.         Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; şi i-a mers faima printre cei trei viteji.

25.         Era cel mai cu vază din cei treizeci; dar n'a ajuns pe cei trei dintīi. David l-a primit īn sfatul celor mai aproape de el.

26.         Vitejii oştirii:

              Asael, fratele lui Ioab. Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.

 

27.         Şamot, din Haror. Heleţ, din Palon.

28.         Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa, Abiezer, din Anatot.

29.         Sibecai, Huşatitul. Ilai, din Ahoah.

30.         Maharai, din Netofa, Heled, fiul lui Baana, din Netofa.

31.         Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin. Benaia, din Piraton.

32.         Hurai, din Nahale-Gaaş. Abiel, din Araba.

33.         Azmavet, din Baharum. Eliahba, din Şaalbon.

34.         Bene-Haşem, din Ghizon. Ionatan, fiul lui Şaghe, din Harar.

35.         Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar. Elifal, fiul lui Ur.

36.         Hefer din Mechera. Ahia, din Palon.

37.         Heţro, din Carmel. Naarai, fiul lui Ezbai.

38.         Ioel, fratele lui Natan. Mibhar, fiul lui Hagri.

39.         Ţelec, Amonitul, Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei.

40.         Ira, din Ieter. Gareb, din Ieter.

41.         Urie, Hetitul. Zabad, fiul lui Ahlai.

42.         Adina, fiul lui Şiza, Rubenitul, căpetenia Rubeniţilor, şi treizeci īmpreună cu el.

43.         Hanan, fiul lui Maaca. Iosafat, din Mitni.

44.         Ozia, din Aştarot. Şama şi Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer.

45.         Iediael, fiul lui Şimri. Ioha, fratele său, Tiţitul.

46.         Eliel, din Mahavim, Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam. Itma, Moabitul.

47.         Eliel, Obed şi Iaasiel-Meţobaia.

 

Războinicii lui David īn timpul lui Saul.

 

12

 

1.           Iată cei ce s'au dus la David la Ţiclag, pe cīnd se ţinea el departe de faţa lui Saul, fiul lui Chis. Ei făceau parte din vitejii cari i-au dat ajutor īn timpul războiului.

 

2.           Erau arcaşi, cu mīna dreaptă şi cu mīna stīngă aruncau pietre, iar cu arcul trăgeau săgeţi: erau din Beniamin, din numărul fraţilor lui Saul.

 

3.           Căpetenia Ahiezer şi Ioas, fiii lui Şemaa, din Ghibea; Ieziel şi Pelet, fiii lui Azmavet; Beraca; Iehu, din Anatot;

4.           Işmaia, din Gabaon, viteaz īntre cei treizeci, şi căpetenie peste treizeci; Ieremia; Iahaziel; Iohanan; Iozabad, din Ghedera;

5.           Eluzai; Ierimot; Bealia; Şemaria; Şefatia, din Harof;

6.           Elcana, Işia, Azareel, Ioezer şi Iaşobeam, Coreiţi;

7.           Ioela şi Zebadia, fiii lui Ieroham, din Ghedor.

8.           Dintre Gadiţi, nişte viteji au plecat să se ducă la David īn cetăţuia din pustie, ostaşi deprinşi la război, īnarmaţi cu scut şi cu suliţă, ca nişte lei, şi iuţi ca nişte căprioare de pe munţi.

 

9.           Ezer, căpetenia; Obadia, al doilea; Eliab, al treilea;

10.         Mişmana, al patrulea; Ieremia, al cincilea;

11.         Atai, al şaselea; Eliel, al şaptelea;

12.         Iohanan, al optulea; Elzabad, al nouălea;

13.         Ieremia, al zecelea; Macbanai, al unsprezecelea.

14.         Aceştia erau fiii lui Gad, căpetenii ale oştirii; unul singur, cel mai mic, putea să se lupte cu o sută de oameni, şi cel mai mare cu o mie.

15.         Aceştia au trecut Iordanul īn luna īntīi, cīnd ieşea din matcă, pe tot cursul lui, şi ei sīnt aceia cari au pus pe fugă pe toţi locuitorii din văi, la răsărit şi la apus.

 

16.         Şi din fiii lui Beniamin şi ai lui Iuda au fost unii cari s'au dus la David īn cetăţuie.

17.         David le-a ieşit īnainte, şi le-a vorbit astfel: „Dacă veniţi la mine cu gīnduri bune, ca să mă ajutaţi, inima mea se va uni cu voi; dar dacă veniţi să mă īnşelaţi, īn folosul vrăjmaşilor mei, cīnd nu fac nicio sīlnicie, Dumnezeul părinţilor noştri să vadă şi să judece!“

18.         Amasai, unul din căpitanii de seamă, a fost apucat de Duhul, şi a zis: „Sīntem cu tine, Davide, şi cu tine, fiul lui Isai! Pace, pace ţie, şi pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău ţi-a ajutat!“ Şi David i-a primit, şi i-a pus īntre căpeteniile oştirii.

 

19.         Nişte oameni din Manase s'au unit cu David, cīnd a pornit cu război īmpotriva lui Saul cu Filistenii. Dar n'au fost de ajutor Filistenilor; căci, dupăce s'au sfătuit, domnii Filistenilor au trimes īnapoi pe David, zicīnd: „S'ar putea ca el să treacă de partea stăpīnului său Saul, şi să ne pună astfel īn primejdie capetele noastre.“

 

20.         Cīnd s'a īntors la Ţiclag, iată cei ce s'au unit cu el din Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu şi Ţiltai, căpetenia miilor lui Manase.

21.         Au dat ajutor lui David īmpotriva cetei (jăfuitorilor Amaleciţi), căci toţi erau oameni viteji, şi au ajuns căpetenii īn oştire.

 

22.         Şi din zi īn zi veneau oameni la David să-l ajute, pīnă ce a avut o tabără mare, ca o tabără a lui Dumnezeu.

 

Războinicii celor douăsprezece seminţii.

 

23.         Iată numărul oamenilor īnarmaţi pentru război, cari s'au dus la David īn Hebron, ca să treacă asupra lui domnia lui Saul, după porunca Domnului.

 

24.         Fiii lui Iuda, cari purtau scutul şi suliţa, şase mii opt sute, īnarmaţi pentru război.

25.         Din fiii lui Simeon, oameni viteji la război, şapte mii o sută.

26.         Din fiii lui Levi, patru mii şase sute;

27.         şi Iehoiada, mai marele Aaroniţilor, şi cu el trei mii şapte sute;

28.         şi Ţadoc, tīnăr viteaz, şi casa tatălui său, douăzeci şi două de căpetenii.

 

29.         Din fiii lui Beniamin, fraţii lui Saul, trei mii; căci pīnă atunci cea mai mare parte dintre ei rămăseseră credincioşi casei lui Saul.

 

30.         Din fiii lui Efraim, douăzeci de mii opt sute, oameni viteji, oameni cu faimă, după casele părinţilor lor.

31.         Din jumătatea seminţiei lui Manase, optsprezece mii, cari au fost numiţi pe nume să se ducă să pună īmpărat pe David.

32.         Din fiii lui Isahar, cari se pricepeau īn īnţelegerea vremurilor şi ştiau ce trebuia să facă Israel, două sute de căpetenii, şi toţi fraţii lor erau puşi supt porunca lor.

 

33.         Din Zabulon, cincizeci de mii, īn stare să meargă la oştire, īnarmaţi pentru luptă cu toate armele de război, şi gata să se lupte cu o inimă hotărītă.

34.         Din Neftali, o mie de căpetenii, şi cu ei treizeci şi şapte de mii, cari purtau scutul şi suliţa.

35.         Din Daniţi, īnarmaţi pentru război, douăzeci şi opt de mii şase sute.

36.         Din Aşer, īn stare să meargă la oaste, şi gata de luptă: patruzeci de mii.

37.         Şi de cealaltă parte a Iordanului, din Rubeniţi, din Gadiţi, şi din jumătatea seminţiei lui Manase, cu toate armele de război, o sută douăzeci de mii.

38.         Toţi aceşti bărbaţi, oameni de război, gata de luptă, au venit la Hebron cu inima neprefăcută, ca să pună pe David īmpărat peste tot Israelul. Şi toţi ceilalţi din Israel erau tot cu un gīnd să facă īmpărat pe David.

39.         Au stat acolo trei zile cu David, mīncīnd şi bīnd, căci fraţii lor le pregătiseră de mīncare.

40.         Şi chiar ceice locuiau līngă ei pīnă la Isahar, la Zabulon şi Neftali, aduceau merinde pe măgari, pe cămile, pe catīri şi pe boi: aluaturi, turte de smochine şi de stafide, vin, untdelemn, boi şi oi din belşug, căci era bucurie īn Israel.

 

Chivotul adus de David īn casa lui Obed-Edom.

 

13

 

1.           David a ţinut sfat cu căpeteniile peste mii şi peste sute, cu toţi mai marii.

2.           Şi David a zis īntregei adunări a lui Israel: „Dacă găsiţi cu cale, şi dacă lucrul acesta vine dela Domnul, Dumnezeul nostru, să trimetem īn toate părţile la fraţii noştri cari au rămas īn toate ţinuturile lui Israel, şi la preoţi şi Leviţi īn cetăţile şi īmprejurimile lor, ca să se strīngă la noi,

 

3.           şi să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci nu ne-am mai īngrijit de el de pe vremea lui Saul.“

 

4.           Toată adunarea a hotărīt să facă aşa, căci lucrul acesta a părut bun īntregului popor.

5.           David a strīns pe tot Israelul, dela Şilhor īn Egipt, pīnă la intrarea Hamatului, ca să aducă din Chiriat-Iearim chivotul lui Dumnezeu.

 

6.           Şi David, īmpreună cu tot Israelul, s'a suit la Baala, la Chiriat-Iearim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, īnaintea căruia este chemat Numele Domnului care şade īntre heruvimi.

 

7.           Au pus īntr'un car nou chivotul lui Dumnezeu, pe care l-au luat din casa lui Abinadab: Uza şi Ahio cīrmuiau carul.

 

8.           David şi tot Israelul jucau īnaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cīntīnd şi zicīnd din arfe, din lăute, din tobe, din chimvale şi din trīmbiţe.

 

9.           Cīnd au ajuns la aria lui Chidon, Uza a īntins mīna să apuce chivotul, pentru că boii erau să-l răstoarne.

10.         Domnul S'a aprins de mīnie īmpotriva lui Uza, şi Domnul l-a lovit, pentrucă īntinsese mīna pe chivot. Uza a murit acolo īnaintea lui Dumnezeu.

 

11.         David s'a mīniat că Domnul făcuse o spărtură, lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsă. De aceea locul acesta a fost numit pīnă īn ziua de azi Pereţ-Uza1.

12.         David s'a temut de Dumnezeu īn ziua aceea, şi a zis: „Cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine?“

13.         David n'a tras chivotul la el īn cetatea lui David, ci l-a dus īn casa lui Obed-Edom din Gat.

14.         Chivotul lui Dumnezeu a rămas trei luni la familia lui Obed-Edom, īn casa lui. Şi Domnul a binecuvīntat casa lui Obed-Edom şi tot ce era al lui.

 

 

Casa lui David şi copiii lui.

 

14

 

1.           Hiram, īmpăratul Tirului, a trimes soli lui David, şi lemn de cedru şi cioplitori de piatră şi tīmplari, să-i zidească o casă.

 

2.           David a cunoscut că Domnul īl īntărea ca īmpărat al lui Israel, şi că īmpărăţia lui s'a īnălţat foarte mult, din pricina poporului Său Israel.

3.           David a mai luat neveste şi la Ierusalim: şi a mai născut fii şi fiice.

4.           Iată numele celor ce i s'au născut la Ierusalim; Şamua, Şobab, Natan, Solomon,

 

5.           Ibhar, Elişua, Elfelet,

6.           Noga, Nefeg, Iafia,

7.           Elişama, Beeliada şi Elifelet.

 

Biruinţele lui David asupra Filistenilor.

 

8.           Filistenii au auzit că David fusese uns īmpărat peste tot Israelul, şi s'au suit cu toţii să-l caute. David a fost īnştiinţat de acest lucru, şi le-a ieşit īnainte.

 

9.           Filistenii au venit, şi s'au răspīndit īn valea Refaimiţilor.

 

10.         David a īntrebat pe Dumnezeu, zicīnd: „Să mă sui īmpotriva Filistenilor, şi īi vei da īn mīnile mele?“ Şi Domnul i-a zis: „Sui-te, şi-i voi da īn mīnile tale.“

11.         S'au suit la Baal-Peraţim, unde David i-a bătut. Apoi a zis: „Dumnezeu a risipit pe vrăjmaşii mei prin mīna mea, ca pe nişte ape cari se scurg. Deaceea s'a dat locului acestuia numele Baal-Peraţim.

12.         Ei şi-au lăsat acolo dumnezeii, cari au fost arşi īn foc, după porunca lui David.

13.         Filistenii s'au răspīndit din nou īn vale.

 

14.         David a īntrebat iarăş pe Dumnezeu. Şi Dumnezeu i-a zis: „Să nu te sui după ei; īntoarce-te dela ei, şi mergi asupra lor prin faţa duzilor.

 

15.         Cīnd vei auzi un vuiet de paşi īn vīrfurile duzilor, atunci să ieşi la luptă, căci Dumnezeu merge īnaintea ta, ca să bată oastea Filistenilor.“

16.         David a făcut cum īi poruncise Dumnezeu, şi oastea Filistenilor a fost bătută dela Gabaon pīnă la Ghezer.

 

17.         Faima lui David s'a răspīndit īn toată ţara, şi Domnul l-a făcut de temut pentru toate neamurile.

 

 

David aduce Chivotul la Ierusalim.

 

15

 

1.           David şi-a zidit case īn cetatea lui David; a pregătit un loc chivotului lui Dumnezeu, şi a ridicat un cort pentru el.

 

2.           Atunci David a zis: „Chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decīt de Leviţi, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu şi să-I slujească pe vecie.

 

3.           Şi David a strīns tot Israelul la Ierusalim ca să suie chivotul Domnului la locul pe care i-l pregătise.

 

4.           David a strīns pe fiii lui Aaron şi pe Leviţi:

5.           din fiii lui Chehat: pe căpetenia Uriel şi pe fraţii săi, o sută douăzeci;

6.           din fiii lui Merari: pe căpetenia Asaia şi pe fraţii săi, două sute douăzeci;

7.           din fiii lui Gherşom:pe căpetenia Ioel şi pe fraţii săi, o sută treizeci;

8.           din fiii lui Eliţafan: pe căpetenia Semaia şi pe fraţii săi, două sute;

 

9.           din fiii lui Hebron, pe căpetenia Eliel şi pe fraţii săi,optzeci;

 

10.         din fiii lui Uziel, pe căpetenia Aminadab şi pe fraţii săi, o sută doisprezece.

11.         David a chemat pe preoţii Ţadoc şi Abiatar, şi pe Leviţii Uriel, Asaia, Ioel, Şemaia, Eliel şi Aminadab.

12.         Şi le-a zis: „Voi sīnteţi capii de familie ai Leviţilor, sfinţiţi-vă, voi şi fraţii voştri, şi suiţi chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel, la locul pe care i l-am pregătit.

13.         Pentru că n'aţi fost īntīiaş dată, deaceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu L-am căutat după lege.“

 

14.         Preoţii şi Leviţii s'au sfinţit ca să suie chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel.

15.         Fiii Leviţilor au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu nişte drugi, cum poruncise Moise, după cuvīntul Domnului.

 

16.         Şi David a zis căpeteniilor Leviţilor să aşeze pe fraţii lor cīntăreţi cu instrumente de muzică, cu lăute, arfe şi ţimbale, şi să sune din ele cīntări răsunătoare, īn semn de bucurie.

17.         Leviţii au aşezat pe Heman, fiul lui Ioel; dintre fraţii lui, pe Asaf, fiul lui Berechia; şi dintre fiii lui Merari, fraţii lor, pe Etan, fiul lui Cuşaia;

 

18.         apoi īmpreună cu ei pe fraţii lor de a doua mīnă: pe Zaharia, Ben, Iaaziel, Şemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele şi Micneia, şi Obed-Edom şi Ieiel, uşieri.

19.         Cīntăreţii Heman, Asaf şi Etan aveau ţimbale de aramă, ca să sune din ele.

20.         Zaharia, Aziel, Şemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia şi Benaia aveau lăute pe alamot;

 

21.         şi Matitia, Elifele, Micneia, Obed-Edom, Ieiel şi Azazia, aveau arfe cu opt coarde, ca să sune tare.

22.         Chenania, căpetenia muzicii īntre Leviţi, cīrmuia muzica, fiindcă era meşter.

23.         Berechia şi Elcana erau uşierii chivotului.

24.         Şebania, Iosafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia şi Eliezer, preoţii, sunau din trīmbiţe īnaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom şi Iehia erau uşierii chivotului.

 

25.         David, bătrīnii lui Israel, şi căpeteniile miilor au pornit astfel să suie chivotul legămīntului Domnului de la casa lui Obed-Edom, īn mijlocul bucuriei.

 

26.         Cīnd a ajutat Dumnezeu pe Leviţi să ridice chivotul legămīntului Domnului, au jertfit şapte viţei şi şapte berbeci.

27.         David era īmbrăcat cu o manta de in supţire; tot aşa erau īmbrăcaţi toţi Leviţii, cari duceau chivotul, cīntăreţii, şi Chenania, căpetenia muzicii īntre cīntăreţi, şi David avea pe el un efod de in.

28.         Tot Israelul a suit chivotul legămīntului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trīmbiţe, şi de chimvale, şi făcīnd să răsune lăutele şi arfele.

 

29.         Pe cīnd intra īn cetatea lui David chivotul legămīntului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră, şi cīnd a văzut pe īmpăratul David sărind şi jucīnd, l-a dispreţuit īn inima ei.

 

 

Orīnduirile privitoare la slujbă.

 

16

 

1.           Dupăce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus īn mijlocul cortului pe care-l īntinsese David pentru el, şi au adus īnaintea lui Dumnezeu arderi de tot şi jertfe de mulţămiri.

 

2.           Cīnd a isprăvit David de adus arderile de tot şi jertfele de mulţămiri, a binecuvīntat poporul īn Numele Domnului.

3.           Apoi a īmpărţit tuturor celor din Israel bărbaţi şi femei, fiecăruia cīte o pīne, o bucată de carne şi o turtă de stafide.

4.           A dat Leviţilor sarcina să facă slujba īnaintea chivotului Domnului, să chieme, să laude şi să slăvească pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.

 

5.           Aceştia erau: Asaf, căpetenia; Zaharia, al doilea după el, Ieiel, Şemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom şi Ieiel. Ei aveau instrumente de muzică, alăute şi arfe, şi Asaf suna din ţimbale.

6.           Preoţii Benaia şi Iahaziel sunau mereu din trīmbiţe īnaintea chivotului legămīntului lui Dumnezeu.

7.           Īn ziua aceea David a īnsărcinat pentru īntīiaş dată pe Asaf şi fraţii săi să vestească laudele Domnului.

 

 

Cīntare de laudă.

 

8.           Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui:

              faceţi cunoscut printre popoare faptele Lui īnalte!

 

9.           Cīntaţi, cīntaţi īn cinstea Lui!

              Vorbiţi despre toate minunile Lui!

10.         Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfīnt!

              Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

11.         Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!

12.         Aduceţi-vă aminte de minunile pe cari le-a făcut,

              de minunile Lui şi de judecăţile rostite de gura Lui,

13.         voi, sămīnţa lui Israel, robul Său, copiii lui Iacov, aleşii Lui!

14.         Domnul este Dumnezeul nostru;

              judecăţile Lui se īmplinesc pe tot pămīntul.

15.         Aduceţi-vă aminte totdeauna de legămīntul Său;

              de făgăduinţele Lui, făcute pentru o mie de neamuri de oameni,

16.         de legămīntul pe care l-a făcut cu Avraam,

              şi de jurămīntul pe care l-a făcut lui Isaac;

 

17.         El l-a făcut o lege pentru Iacov,

              un legămīnt vecinic pentru Israel,

18.         zicīnd: „Īţi voi da ţara Canaanului, ca moştenire care v'a căzut la īmpărţeală.“

19.         Ei erau puţini la număr atunci,

              foarte puţini la număr, şi străini īn ţara aceea.

 

20.         Şi mergeau dela un neam la altul,

              şi dela o īmpărăţie la un alt popor;

21.         dar El n'a īngăduit nimănui să-i asuprească,

              şi a pedepsit īmpăraţi din pricina lor,

 

22.         zicīnd: „Nu vă atingeţi de unşii Mei,

              şi nu faceţi nici un rău proorocilor mei!

 

23.         Cīntaţi Domnului, toţi locuitorii pămīntului!

              Vestiţi din zi īn zi mīntuirea Lui;

 

24.         povestiţi printre neamuri slava Lui,

              printre toate popoarele minunile Lui!

25.         Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă,

              El este de temut mai pesus de toţi dumnezeii;

26.         căci toţi dumnezeii popoarelor sīnt idoli,

              dar Domnul a făcut cerurile.

 

27.         Măreţia şi strălucirea sīnt īnaintea Feţei Lui,

              tăria şi bucuria sīnt īn locaşul Lui.

28.         Familii de popoare, daţi Domnului,

              daţi Domnului slavă şi cinste!

29.         Daţi Domnului slavă pentru Numele Lui!

              Aduceţi daruri şi veniţi īnaintea Lui,

              īnchinaţi-vă īnaintea Domnului cu podoabe sfinte.

30.         Tremuraţi īnaintea Lui, toţi locuitorii pămīntului!

              Căci lumea este īntărită, şi nu se clatină.

31.         Să se bucure cerurile, şi să se veselească pămīntul!

              Să se spună printre neamuri că Domnul īmpărăţeşte!

32.         Să urle marea cu tot ce este īn ea!

              Cīmpia să se veselească īmpreună cu tot ce este pe ea!

33.         Să chiuie copacii din pădure

              īnaintea Domnului! Căci El vine să judece pămīntul.

34.         Lăudaţi pe Domnul, căci este bun,

              căci īndurarea Lui ţine īn veac!

 

35.         Ziceţi: «Mīntuieşte-ne, Dumnezeul mīntuirii,

              strīnge-ne şi scoate-ne din mijlocul neamurilor,

              ca să lăudăm Numele Tău cel sfīnt,

              şi să ne punem slava īn a Te lăuda!

 

36.         Binecuvīntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din vecinicie īn vecinicie!

              Şi tot poporul a zis: «Amin!» şi lăuda pe Domnul!

 

37.         David a lăsat acolo, īnaintea chivotului legămīntului Domnului, pe Asaf şi pe fraţii lui, ca să slujească necurmat īnaintea chivotului, īmplinindu-şi datoria zi de zi.

38.         A lăsat pe Obed-Edom şi pe Hosa cu fraţii lor, īn număr de şasezeci şi opt, pe Obed-Edom, fiul lui Ieditun, şi pe Hosa, ca uşieri.

39.         A pus pe preotul Ţadoc şi pe preoţi, fraţii săi, īnaintea locaşului Domnului, pe īnălţimea din Gabaon,

 

40.         ca să aducă necurmat Domnului arderi de tot, dimineaţa şi seara, pe altarul arderilor de tot, şi să īmplinească tot ce este scris īn legea Domnului, poruncită lui Israel de Domnul.

 

41.         Cu ei erau Heman şi Iedutun, şi ceilalţi cari fuseseră aleşi şi numiţi pe nume ca să laude pe Domnul, căci īndurarea Lui ţine īn veac.

 

42.         Cu ei erau Heman şi Iedutun, cari aveau trīmbiţe şi ţimbale pentru ceice sunau din ele, şi instrumente pentru cīntări īn cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau uşieri.

43.         Tot poporul s'a dus fiecare la casa lui, şi David s'a īntors să-şi binecuvinteze casa.

 

 

David vrea să zidească Templul.

 

17

 

1.           Pe cīnd locuia David īn casa lui, a zis proorocului Natan: „Iată, eu locuiesc īntr'o casă de cedru, şi chivotul legămīntului Domnului este īntr'un cort.“

 

2.           Natan a răspuns lui David: „ Fă tot ce-ţi spune inima, căci Dumnezeu este cu tine.“

3.           Īn noaptea următoare, cuvīntul Domnului a vorbit lui Natan:

4.           „Du-te şi spune robului Meu David: «Aşa vorbeşte Domnul: «Nu tu Īmi vei zidi o casă de locuit.

5.           Căci Eu n'am locuit īntr'o casă din ziua cīnd am scos pe Israel din Egipt pīnă īn ziua de azi; ci am mers din cort īn cort, şi din locaş īn locaş.

6.           Pretutindeni pe unde am mers cu tot Israelul, am spus Eu o vorbă vreunuia din judecătorii lui Israel, cărora le poruncisem să pască pe poporul Meu, am zis Eu: «Pentruce nu-Mi zidiţi o casă de cedru?»

7.           Acum să spui robului Meu David: «Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Te-am luat dela păşune, dinapoia oilor, ca să fii căpetenia poporului Meu Israel;

8.           am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea ta, şi ţi-am făcut nume ca numele celor mari de pe pămīnt:

9.           am dat o locuinţă poporului Meu Israel, şi l-am sădit ca să fie statornic acolo şi să nu mai fie turburat, pentruca cei răi să nu-l mai nimicească aşa cum īl nimiceau mai īnainte

10.         şi pe vremea cīnd pusesem judecători peste poporul Meu Israel. Am smerit pe toţi vrăjmaşii tăi. Şi īţi vestesc că Domnul īţi va zidi o casă.

11.         Cīnd ţi se vor īmplini zilele, şi cīnd te vei duce la părinţii tăi, voi ridica sămīnţa ta după tine, şi anume pe unul din fiii tăi, şi-i voi īntări domnia.

12.         El Īmi va zidi o casă, şi-i voi īntări pe vecie scaunul lui de domnie.

13.         Eu īi voi fi Tată şi el Īmi va fi fiu; şi nu voi īndepărta bunătatea Mea dela el, cum am īndepărtat-o dela cel dinaintea ta.

 

14.         Īl voi aşeza pentru totdeauna īn Casa Mea, şi īn īmpărăţia Mea scaunul lui de domnie va fi īntărit pe vecie.“

 

 

Rugăciunea lui David.

 

15.         Natan a spus lui David toate aceste cuvinte şi toată vedenia aceasta.

16.         Şi īmpăratul David s'a dus şi s'a īnfăţişat īnaintea Domnului, şi a zis: „Cine sīnt eu, Doamne Dumnezeule, şi ce este casa mea, de m'ai făcut să ajung unde sīnt?

 

17.         Şi atīta este puţin lucru īnaintea ta, Dumnezeule! Tu vorbeşti şi de casa robului Tău pentru vremile viitoare. Şi binevoieşti să-Ţi īndrepţi privirile asupra mea īn felul oamenilor, Tu care eşti īnălţat, Doamne Dumnezeule!

18.         Ce ar putea să-Ţi mai spună David faţă de slava dată robului Tău? Tu cunoşti pe robul Tău.

19.         Doamne, din pricina robului Tău, şi după inima Ta, ai făcut aceste lucruri mari, şi i le-ai descoperit.

20.         Doamne! nimeni nu este ca Tine, şi nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre.

21.         Este oare pe pămīnt un singur popor, care să fie ca poporul Tău Israel, pe care Dumnezeu a venit să-l răscumpere, ca să facă din el poporul Lui, ca să-Ţi faci un nume şi să săvīrşeşti minuni şi semne mari, izgonind neamuri dinaintea poporului Tău, pe care l-ai răscumpărat din Egipt?

22.         Tu ai pus pe poporul Tău Israel, ca să fie poporul Tău pe vecie; şi Tu, Doamne, Te-ai făcut Dumnezeul lui.

23.         Acum, Doamne, cuvīntul pe care l-ai rostit asupra robului Tău şi asupra casei lui să rămīnă īn veac, şi fă după cuvīntul Tău!

24.         Să rămīnă, pentruca Numele Tău să fie slăvit pe vecie şi să se spună: «Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, este un Dumnezeu pentru Israel!» Şi casa robului Tău David să fie īntărită īnaintea Ta!

25.         Căci Tu īnsuţi, Dumnezeule, ai descoperit robului Tău că īi vei zidi o casă. De aceea a īndrăznit robul Tău să se roage īnaintea Ta.

26.         Acum, Doamne, Tu eşti adevăratul Dumnezeu, şi Tu ai vestit harul acesta robului Tău.

27.         Binecuvintează dar casa robului Tău, ca să rămīnă pe vecie īnaintea Ta! Căci ce binecuvīntezi Tu, Doamne, este binecuvīntat pentru vecinicie!“

 

Biruinţele lui David.

 

18

 

1.           După aceea, David a bătut pe Filisteni şi i-a smerit, şi a luat din mīna Filistenilor Gatul şi satele lui.

 

2.           A bătut pe Moabiţi, şi Moabiţii au fost supuşi lui David şi i-au plătit un bir.

3.           David a bătut pe Hadarezer, īmpăratul Ţobei, spre Hamat, cīnd s'a dus să-şi aşeze stăpīnirea peste rīul Eufratului.

4.           David i-a luat o mie de cară, şapte mii de călăreţi, şi două zeci de mii de pedestraşi; a tăiat vinele tuturor cailor de trăsuri, şi n'a păstrat decīt o sută de cară.

 

5.           Sirienii din Damasc au venit īn ajutorul lui Hadarezer, īmpăratul Ţobei, şi David a bătut douăzeci şi două de mii de Sirieni.

6.           David a pus o strajă de oşti īn Siria Damascului. Şi Sirienii au fost supuşi lui David, şi i-au plătit bir.

              Domnul ocrotea pe David ori unde mergea.

7.           Şi David a luat scuturile de aur pe cari le aveau slujitorii lui Hadarezer, şi le-a adus la Ierusalim.

8.           David a mai luat multă aramă din Tibhat şi din Cun, cetăţile lui Hadarezer. Solomon a făcut din ea marea de aramă, stīlpii şi uneltele de aramă.

 

9.           Tohu, īmpăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oştirea lui Hadarezer, īmpăratul Ţobei,

10.         şi a trimes pe fiul său Hadoram la īmpăratul David să-i ureze de bine, şi să-l laude că a luptat īmpotriva lui Hadarezer şi l-a bătut. Căci Tohu era īn război cu Hadarezer. A trimes de asemenea tot felul de vase de aur, de argint şi de aramă.

11.         Īmpăratul David le-a īnchinat Domnului, īmpreună cu argintul şi aurul pe care-l luase dela toate popoarele, dela Edom, dela Moab, dela fiii lui Amon, dela Filisteni şi dela Amalec.

12.         Abişai, fiul Ţeruiei, a bătut īn Valea Sării optsprezece mii de Edomiţi.

 

13.         A pus oşti de strajă īn Edom, şi tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David ori pe unde mergea.

 

 

Īnalţii slujbaşi ai lui David.

 

14.         David a domnit peste tot Israelul, şi făcea judecată şi dreptate tot poporului său.

15.         Ioab, fiul Ţeruiei, era mai mare peste oştire; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor;

16.         Ţadoc, fiul lui Ahitub, şi Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoţi; Şavşa era logofăt;

17.         Benaia, fiul lui Iehoiada, era căpetenia Cheretiţilor şi a Peletiţilor; şi fiii lui David erau cei dintīi pe līngă īmpărat.

 

 

Război īmpotriva Amoniţilor.

 

19

 

1.           După aceea, Nahaş, īmpăratul fiilor lui Amon, a murit, şi īn locul lui a domnit fiul său.

 

2.           David a zis: „Voi arăta bunăvoinţă lui Hanun, fiul lui Nahaş, căci tatăl lui a arătat bunăvoinţă faţă de mine.“ Şi David a trimes soli să-l mīngīie pentru moartea tatălui său. Cīnd au ajuns slujitorii lui David īn ţara fiilor lui Amon, la Hanun, ca să-l mīngīie,

3.           căpeteniile fiilor lui Amon au zis lui Hanun: „Crezi că David īţi trimete oameni să te mīngīie, ca să cinstească pe tatăl tău? - Oare n'au venit slujitorii lui la tine ca să cunoască cetatea şi s'o nimicească, şi ca să iscodească ţara?“

4.           Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, a pus să-i radă, şi să le taie hainele pela mijloc pīnă la brīu. Apoi le-a dat drumul.

5.           David, căruia au venit şi i-au dat de ştire despre cele īntīmplate cu oamenii aceştia, a trimes nişte oameni īnaintea lor, căci li se făcuse mare ruşine; şi īmpăratul a trimes să le spună: „Rămīneţi la Ierihon pīnă vă va creşte barba, şi apoi să vă īntoarceţi.“

6.           Fiii lui Amon au văzut că se făcuseră urīţi lui David, şi Hanun şi fiii lui Amon au trimes o mie de talanţi de argint să tocmească īn slujba lor cară şi călăreţi dela Sirienii din Mesopotamia şi dela Sirienii din Maaca şi din Ţoba.

 

7.           Au tocmit treizeci şi două de mii de cară şi pe īmpăratul din Maaca īmpreună cu poporul lui, cari au venit şi au tăbărīt īnaintea Medebei. Fiii lui Amon s'au strīns din cetăţile lor, şi au mers la luptă.

8.           La auzul acestei veşti, David a trimes īmpotriva lor pe Ioab şi toată oştirea de oameni viteji.

9.           Fiii lui Amon au ieşit, şi s'au īnşirat īn linie de bătaie la intrarea cetăţii; īmpăraţii cari veniseră au tăbărīt deosebit pe cīmp.

10.         Ioab a văzut că avea de luptat şi īnainte şi īnapoi. A ales atunci din toţi voinicii de frunte ai lui Israel o ceată, pe care a aşezat-o īmpotriva Sirienilor;

11.         şi a pus supt porunca fratelui său Abişai cealaltă parte a poporului, ca să ţină piept fiilor lui Amon.

12.         El a zis: „Dacă Sirienii vor fi mai tari decīt mine, să-mi vii tu īn ajutor; şi dacă fiii lui Amon vor fi mai tari decīt tine, īţi voi veni eu īn ajutor.

13.         Fii tare, şi să ne īmbărbătăm pentru poporul nostru şi pentru cetăţile Dumnezeului nostru, şi Domnul să facă ce va crede!“

14.         Ioab, cu poporul lui, a īnaintat la luptă īmpotriva Sirienilor, şi ei au fugit dinaintea lui.

15.         Şi cīnd au văzut fiii lui Amon că Sirienii o luaseră la fugă, au fugit şi ei dinaintea lui Abişai, fratele lui Ioab, şi s'au īntors īn cetate. Şi Ioab s'a īntors la Ierusalim.

16.         Sirienii, văzīnd că fuseseră bătuţi de Israel, au trimes şi au adus pe Sirienii cari erau de cealaltă parte a Rīului; şi Şofah, căpetenia oştirii lui Hadarezer, era īn fruntea lor.

17.         Au dat de ştire lui David, care a strīns pe tot Israelul, a trecut Iordanul, a mers īmpotriva lor, şi s'a pregătit de luptă īmpotriva lor. David s'a īnşiruit īn linie de bătaie īmpotriva Sirienilor. Dar Sirienii, după ce se bătuseră cu el,

18.         au fugit dinaintea lui Israel. David le-a ucis oamenii dela şapte mii de cară şi patruzeci de mii de pedestraşi, şi a omorīt pe Şofah, căpetenia oştirii.

19.         Slujitorii lui Hadarezer, văzīndu-se bătuţi de Israel, au făcut pace cu David, şi i s'au supus. Şi Sirienii n'au vrut să mai ajute pe fiii lui Amon.

 

Cucerirea cetăţii Raba.

 

20

 

1.           Īn anul următor, pe vremea cīnd porneau īmpăraţii la război, Ioab a pornit, īn fruntea unei puternice oştiri, să pustiască ţara fiilor lui Amon şi să īmpresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Ioab a bătut Raba şi a nimicit-o.

 

2.           David a luat cununa de pe capul īmpăratului ei, şi a găsit-o īn greutate de un talant de aur: era īmpodobită cu petre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o mare pradă din cetate.

 

3.           A scos afară pe locuitori, şi i-a tăiat īn bucăţi cu ferestraie, cu securi, şi cu topoare; tot aşa a făcut tuturor cetăţilor fiilor lui Amon. David s'a īntors la Ierusalim cu tot poporul.

 

Biruinţele asupra Filistenilor.

 

4.           După aceea, a avut loc o bătălie la Ghezer cu Filistenii. Atunci Sibecai, Huşatitul, a ucis pe Sipai, unul din copiii lui Rafa. Şi Filistenii au fost smeriţi.

 

5.           A mai fost o bătălie cu Filistenii. Şi Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat, care avea o suliţă al cărei mīner era ca un sul de ţesut.

6.           A mai fost o bătălie la Gat. Acolo a fost un om de statură īnaltă, care avea şase degete la fiecare mīnă şi la fiecare picior, douăzeci şi patru de toate, şi care se trăgea şi el din Rafa.

 

7.           El a batjocorit pe Israel; şi Ionatan, fiul lui Şimea, fratele lui David, l-a ucis.

8.           Oamenii aceştia erau dintre copiii lui Rafa la Gat. Ei au perit ucişi de mīna lui David şi de mīna slujitorilor lui.

 

Numărătoarea poporului.

 

21

 

1.           Satana s'a sculat īmpotriva lui Israel, şi a aţīţat pe David să facă numărătoarea lui Israel.

 

2.           Şi David a zis lui Ioab şi căpeteniilor poporului: „Duceţi-vă, de faceţi numărătoarea lui Israel, dela Beer-Şeba, pīnă la Dan, şi spuneţi-mi ca să ştiu la cīt se ridică numărul poporului.“

 

3.           Ioab a răspuns: „Domnul să facă pe poporul Lui īncă de o sută de ori pe atīta! Īmpărate, domnul meu, nu sīnt ei toţi slujitori ai domnului meu? Dar pentruce cere domnul meu lucrul acesta? Pentruce să faci pe Israel să păcătuiască astfel?“

4.           Īmpăratul a stăruit īn porunca pe care o dădea lui Ioab. Şi Ioab a plecat, şi a străbătut tot Israelul; apoi s'a īntors la Ierusalim.

5.           Ioab a dat lui David cartea numărătorii poporului: īn tot Israelul erau o mie de mii şi o sută de mii de bărbaţi īn stare să scoată sabia, iar īn Iuda erau patrusute şaptezeci de mii de bărbaţi īn stare să scoată sabia.

6.           Īntre ei n'a numărat şi pe Levi şi Beniamin, căci porunca īmpăratului i se părea o urīciune.

 

 

Ciuma.

 

7.           Porunca aceasta n'a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel.

8.           Şi David a zis lui Dumnezeu: „Am săvīrşit un mare păcat făcīnd lucrul acesta! Acum, iartă fărădelegea robului Tău, căci am lucrat īn totul ca un nebun!“

 

9.           Domnul a vorbit astfel lui Gad, văzătorul lui David:

 

10.         „Du-te şi spune lui David: «Aşa vorbeşte Domnul: «Īţi pun īnainte trei urgii; alege una din ele, şi te voi lovi cu ea.“

11.         Gad s'a dus la David, şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: «Primeşte:

12.         sau trei ani de foamete, sau trei luni īn timpul cărora să fii nimicit de protivnicii tăi şi atins de sabia vrăjmaşilor tăi, sau trei zile īn timpul cărora sabia Domnului şi ciuma să fie īn ţară şi īngerul Domnului să ducă nimicirea īn tot ţinutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund Celui ce mă trimete.“

 

13.         David a răspuns lui Gad: „Sīnt īntr'o mare strīmtorare! Să cad īn mīnile Domnului, căci īndurările Lui sīnt nemărginite; dar să nu cad īn mīnile oamenilor!“

14.         Domnul a trimes ciuma īn Israel, şi au căzut şaptezeci de mii de oameni din Israel.

15.         Dumnezeu a trimes un īnger la Ierusalim, ca să-l nimicească; şi, pe cīnd īl nimicea, Domnul S'a uitat, şi I-a părut rău de răul acesta; şi a zis īngerului care nimicea: „Destul! Acum, trage-ţi mīna īnapoi!“ Īngerul Domnului stătea līngă aria lui Ornan, Iebusitul.

 

16.         David a ridicat ochii, şi a văzut pe īngerul Domnului stīnd īntre pămīnt şi cer, şi ţinīnd īn mīnă sabia scoasă şi īntoarsă īmpotriva Ierusalimului. Atunci David şi bătrīnii, īnveliţi cu saci, au căzut cu faţa la pămīnt.

 

17.         Şi David a zis lui Dumnezeu: „Oare n'am poruncit eu numărătoarea poporului? Eu am păcătuit şi am făcut răul acesta; dar oile acestea, ce au făcut oare? Doamne, Dumnezeul meu, mīna Ta să fie dar peste mine şi peste casa tatălui meu şi să nu peardă pe poporul Tău!“

18.         Īngerul Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David, să se suie să ridice un altar Domnului īn aria lui Ornan, Iebusitul.

 

19.         David s'a suit, după cuvīntul pe care-l spusese Gad īn Numele Domnului.

20.         Ornan s'a īntors şi a văzut īngerul, şi cei patru fii ai lui s'au ascuns īmpreună cu el: treiera grīul atunci.

21.         Cīnd a ajuns David la Ornan, Ornan s'a uitat, şi a zărit pe David; apoi a ieşit din arie, şi s'a īnchinat īnaintea lui David, cu faţa la pămīnt.

22.         David a zis lui Ornan: „Dă-mi locul ariei să zidesc īn el un altar Domnului; dă-mi-l pe preţul lui īn argint, ca să se depărteze urgia deasupra poporului.“

23.         Ornan a răspuns lui David: „Ia-l, şi să facă domnul meu īmpăratul ce va crede; iată eu dau boii pentru arderea de tot, carăle īn loc de lemne, şi grīul pentru darul de mīncare, toate le dau.“

24.         Dar īmpăratul David a zis lui Ornan: „Nu! Vreau să-l cumpăr pe preţul lui īn argint, căci nu voi da Domnului ce este al tău, şi nu voi aduce o ardere de tot care să nu mă coste nimic.“

25.         Şi David a dat lui Ornan şase sute de sicli de aur pentru locul ariei.

 

26.         David a zidit acolo un altar Domnului, şi a adus arderi de tot şi jertfe de mulţămire. A chemat pe Domnul, şi Domnul i-a răspuns prin foc, care s'a pogorīt din cer pe altarul arderii de tot.

 

27.         Atunci Domnul a vorbit īngerului, care şi-a vīrīt iarăş sabia īn teacă.

28.         Pe vremea aceasta, David, văzīnd că Domnul īl ascultase īn aria lui Ornan, Iebusitul, aducea jertfe acolo.

29.         Dar locaşul Domnului, făcut de Moise īn pustie, şi altarul arderilor de tot, erau atunci pe īnălţimea Gabaonului.

 

30.         David nu putea să meargă īnaintea acestui altar să caute pe Dumnezeu, pentru că īl īnspăimīntase sabia īngerului Domnului.

 

 

22

 

1.           Şi David a zis: „Aici să fie Casa Domnului Dumnezeu, şi aici să fie altarul arderilor de tot pentru Israel.“

 

 

Pregătirile lui David pentru zidirea Templului.

 

2.           David a strīns pe străinii din ţara lui Israel, şi a īnsărcinat pe cioplitorii de piatră să pregătească pietre cioplite pentru zidirea Casei lui Dumnezeu.

 

3.           A pregătit şi fer din belşug pentru cuiele dela aripile uşilor şi pentru scoabe, aramă atīt de multă īncīt nu puteau s'o numere,

 

4.           şi lemne de cedru fără număr, căci Sidonienii şi Tirienii aduseseră lui David lemne de cedru din belşug.

 

5.           David zicea: „Fiul meu Solomon este tīnăr şi plăpīnd, şi casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă şi slavă īn toate ţările; de aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuinţă pentru zidirea ei.“ Şi David a făcut mari pregătiri īnainte de moarte.

 

 

Sfaturile date lui Solomon.

 

6.           David a chemat pe fiul său Solomon, şi i-a poruncit să zidească o casă Domnului, Dumnezeul lui Israel.

7.           David a zis lui Solomon: „Fiul meu, aveam de gīnd să zidesc o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu.

 

8.           Dar cuvīntul Domnului mi-a vorbit astfel: «Tu ai vărsat mult sīnge, şi ai făcut mari războaie; de aceea nu vei zidi o casă Numelui Meu, căci ai vărsat īnaintea Mea mult sīnge pe pămīnt.

 

9.           Iată că ţi se va naşte un fiu, care va fi un om al odihnei, şi căruia īi voi da odihnă, izbăvindu-l din mīna tuturor vrăjmaşilor lui de jur īmprejur; căci numele lui va fi Solomon (Pace), şi voi aduce peste Israel pacea şi liniştea īn timpul vieţii lui.

 

10.         El va zidi o casă Numelui Meu. El Īmi va fi fiu, şi Eu īi voi fi Tată; şi voi īntări pe vecie scaunul de domnie al īmpărăţiei lui īn Israel.»

 

11.         Acum, fiule, Domnul să fie cu tine, ca să propăşeşti şi să zideşti Casa Domnului, Dumnezeului tău, cum a spus El despre tine!

 

12.         Numai să-ţi dea Domnul īnţelepciune şi pricepere, şi să te facă să domneşti peste Israel īn păzirea legii Domnului, Dumnezeului tău!

 

13.         Atunci vei propăşi, dacă vei căuta să īmplineşti legile şi poruncile pe cari le-a dat lui Moise Domnul pentru Israel. Īntăreşte-te şi īmbărbătează-te, nu te teme şi nu te spăimīnta.

 

14.         Iată, prin străduinţele mele, am pregătit pentru Casa Domnului o sută de mii de talanţi de aur, un milion de talanţi de argint, şi o mulţime de aramă şi de fer, care nu se poate cīntări, căci este foarte mult; am pregătit deasemenea lemne şi pietre, şi vei mai adăuga şi tu.

 

15.         Tu ai la tine un mare număr de lucrători, cioplitori de piatră, şi tīmplari, şi oameni īndemīnatici īn tot felul de lucrări.

16.         Aurul, argintul, arama şi ferul sīnt fără număr. Scoală-te dar şi lucrează, şi Domnul să fie cu tine.“

 

17.         David a poruncit tuturor căpeteniilor lui Israel să vină īn ajutor fiului său Solomon, zicīnd:

18.         „Domnul, Dumnezeul vostru, nu este oare cu voi, şi nu v'a dat El odihnă de toate părţile? Căci a dat īn mīnile mele pe locuitorii ţării, şi ţara este supusă īnaintea Domnului şi īnaintea poporului Său.

 

19.         Puneţi-vă acum inima şi sufletul să caute pe Domnul, Dumnezeul vostru; sculaţi-vă, şi zidiţi sfīntul locaş al Domnului Dumnezeu, ca să aduceţi chivotul legămīntului Domnului şi uneltele īnchinate lui Dumnezeu īn casa care va fi zidită Numelui Domnului.“

 

 

Leviţii, numărătoarea şi slujbele lor.

 

23

 

1.           David, fiind bătrīn şi sătul de zile, a pus pe fiul său Solomon īmpărat peste Israel.

 

2.           El a strīns pe toate căpeteniile lui Israel, pe preoţi şi pe Leviţi.

3.           Au făcut numărătoarea Leviţilor, dela vīrsta de treizeci de ani īn sus; socotiţi pe cap şi pe bărbaţi, s'au găsit īn număr de treizeci şi opt de mii.

 

4.           Şi David a zis: „Douăzeci şi patru de mii dintre ei să vegheze asupra slujbelor din Casa Domnului, şase mii să fie dregători şi judecători,

 

5.           patru mii să fie portari, şi patru mii să fie īnsărcinaţi să laude pe Domnul cu instrumentele pe cari le-am făcut ca să-L prea mărim.“

 

6.           David i-a īmpărţit īn cete după fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.

 

7.           Din Gherşoniţi: Laedan şi Şimei. -

 

8.           Fiii lui Laedan: căpetenia Iehiel, Zetam şi Ioel, trei.

9.           Fiii lui Şimei: Şelomit, Haziel şi Haran, trei. Aceştia erau capii caselor părinteşti ale familiei lui Laedan. -

10.         Fiii lui Şimei: Iahat, Zina, Ieuş şi Beria. Aceştia sīnt cei patru fii ai lui Şimei.

11.         Iahat era căpetenia, şi Zina al doilea; Ieuş şi Beria n'au avut mulţi fii, şi au alcătuit o singură casă părintească la numărătoare.

12.         Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel, patru. -

 

13.         Fiii lui Amram: Aaron şi Moise. Aaron a fost pus deoparte să fie sfinţit ca prea sfīnt, el şi fiii lui pe vecie, ca să aducă tămīie īnaintea Domnului, să-I facă slujba, şi să binecuvinteze pe vecie īn Numele Lui.

 

14.         Dar fiii lui Moise, omul lui Dumnezeu, au fost număraţi īn seminţia lui Levi.

 

15.         Fiii lui Moise: Gherşom şi Eliezer.

 

16.         Fiul lui Gherşom: Şebuel, căpetenia.

 

17.         Şi fiii lui Eliezer au fost: Rehabia, căpetenia; Eliezer n'a avut alt fiu, dar fiii lui Rehabia au fost foarte mulţi la număr. -

 

18.         Fiul lui Iţehar: Şelomit, căpetenia. -

19.         Fiii lui Hebron: Ieria, căpetenia; Amaria, al doilea: Iahaziel, al treilea; şi Iecameam, al patrulea. -

 

20.         Fiii lui Uziel: Mica, căpetenia; şi Işia, al doilea.

21.         Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. - Fiii lui Mahli: Eleazar şi Chis.

 

22.         Eleazar a murit fără să aibă fii; dar a avut fete pe cari le-au luat de neveste fiii lui Chis, fraţii lor. -

 

23.         Fiii lui Muşi: Mahli, Eder şi Ieremot, trei.

 

24.         Aceştia sīnt fiii lui Levi, după casele lor părinteşti, capii caselor părinteşti, după numărătoarea făcută numărīnd numele pe cap. Ei erau īntrebuinţaţi īn slujba Casei Domnului, dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus.

 

25.         Căci David a zis: „Domnul, Dumnezeul lui Israel, a dat odihnă poporului Său, şi va locui pe vecie la Ierusalim;

 

26.         şi Leviţii nu vor mai avea să poarte cortul şi toate uneltele pentru slujba lui.“

 

27.         După cele din urmă porunci ale lui David, numărătoarea fiilor lui Levi s'a făcut dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus.

28.         Puşi līngă fiii lui Aaron pentru slujba Casei Domnului, ei aveau să īngrijească de curţi şi de odăi, de curăţirea tuturor lucrurilor sfinte, de īmplinirea slujbei īn Casa lui Dumnezeu,

29.         de pīnile pentru punerea īnaintea Domnului, de floarea de făină pentru darurile de mīncare, de plăcintele fără aluat, de turtele coapte īn tigae şi de turtele prăjite, de toate măsurile de īncăpere şi de lungime;

 

30.         ei aveau să stea īn fiecare dimineaţă şi īn fiecare seară, ca să laude şi să mărească pe Domnul,

31.         şi să aducă neīncetat īnaintea Domnului toate arderile de tot Domnului, īn zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbători, după numărul şi obiceiurile rīnduite.

 

32.         Īngrijeau de cortul īntīlnirii, de sfīntul locaş şi de fiii lui Aaron, fraţii lor, pentru slujba Casei Domnului.

 

 

Preoţii īmpărţiţi īn douăzeci patru cete.

 

24

 

1.           Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.

 

2.           Nadab şi Abihu au murit īnaintea tatălui lor, fără să aibă fii; şi Eleazar şi Itamar au īmplinit slujba de preoţi.

 

3.           David a īmpărţit pe fiii lui Aaron, rīnduindu-i după slujba pe care o aveau s'o facă; Ţadoc făcea parte din urmaşii lui Eleazar, şi Ahimelec din urmaşii lui Itamar.

4.           Printre fiii lui Eleazar s'au găsit mai multe căpetenii decīt printre fiii lui Itamar, şi i-au īmpărţit aşa că fiii lui Eleazar aveau şasesprezece căpetenii de case părinteşti, şi fiii lui Itamar opt căpetenii de case părinteşti.

5.           I-au īmpărţit prin sorţ, īntre unii şi alţii, căci căpeteniile sfīntului locaş şi căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar şi din fiii lui Itamar.

6.           Şemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminţia lui Levi, i-a scris īnaintea īmpăratului şi mai marilor, īnaintea preotului Ţadoc şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, şi īnaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi Leviţilor.

              Au tras la sorţi cīte o casă părintească pentru Eleazar, şi au tras şi cīte una pentru Itamar.

7.           Cel dintīi sorţ a ieşit pentru Iehoiarib; al doilea pentru Iedaia;

8.           al treilea pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim;

9.           al cincilea, pentru Malchia; al şaselea, pentru Miiamin;

10.         al şaptelea, pentru Hacoţ; al optulea, pentru Abia;

 

11.         al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Şecania:

12.         al unsprezecelea, pentru Eliaşib; al doisprezecelea, pentru Iachim;

13.         al treisprezecelea, pentru Hupa; al patrusprezecelea, pentru Ieşebeab;

14.         al cincisprezecelea, pentru Bilga; al şasesprezecelea, pentru Imer;

15.         al şaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea pentru Hapiţeţ;

16.         al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel;

17.         al douăzeci şi unulea, pentru Iachin; al douăzeci şi doilea, pentru Gamul;

18.         al douăzeci şi treilea, pentru Delaia; al douăzeci şi patrulea, pentru Maazia.

19.         Acesta era şirul īn care aveau să-şi facă slujba, ca să intre īn Casa Domnului, după rīnduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe cari i le dăduse Domnul, Dumnezeul lui Israel.

 

 

Căpeteniile Leviţilor.

 

20.         Iată căpeteniile celorlalţi Leviţi. - Din fiii lui Amram: Şubael; din fiii lui Şubael: Iehdia;

 

21.         din Rehabia, din fiii lui Rehabia: căpetenia Işia.

 

22.         Din Iţehariţi: Şelomot; din fiii lui Şelomot: Iahat.

 

23.         Fiii lui Hebron: Ieria, Amaria, al doilea, Iahaziel, al treilea, Iecameam, al patrulea.

 

24.         Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Şamir;

25.         fratele lui Mica: Işia; din fiii lui Işia: Zaharia. -

26.         Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi, şi fiii fiului său Iaazia.

27.         Fiii lui Merari, ai fiului său Iaazia: Şoham, Zacur şi Ibri.

 

28.         Din Mahli: Eleazar, care n'a avut fii;

 

29.         din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel.

30.         Fiii lui Muşi: Mahli, Eder şi Ierimot.

              Aceştia sīnt fiii lui Levi, după casele lor părinteşti.

 

31.         Şi ei, ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron, au tras la sorţ īnaintea īmpăratului David, īnaintea lui Ţadoc şi Ahimelec, şi īnaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi Leviţilor, şi anume fiecare cap de casă īntocmai ca cel mai mic din fraţii săi.

 

Cīntăreţii īmpărţiţi īn douăzi şi patru de cete.

 

25

 

1.           David şi căpeteniile oştirii au pus de o parte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman şi Iedutun, cari prooroceau īntovărăşiţi de arfă, de alăută şi de chimvale. Şi iată numărul celor ce aveau de īndeplinit lucrarea aceasta.

 

2.           Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania şi Aşareela, fiii lui Asaf, subt cīrmuirea lui Asaf, care proorocea după poruncile īmpăratului.

3.           Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Haşabia, Matitia şi Şimei, şase, subt cīrmuirea tatălui lor Iedutun, care proorocea cu arfa, ca să laude şi să mărească pe Domnul.

4.           Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir, Mahaziot,

5.           toţi fii ai lui Heman, care era văzătorul īmpăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu şi să īnalţe puterea Lui; Dumnezeu dăduse lui Heman patrusprezece fii şi trei fete.

6.           Toţi aceştia erau subt cīrmuirea părinţilor lor pentru cīntarea īn Casa Domnului, şi aveau chimvale, alăute şi arfe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun şi Heman lucrau subt poruncile īmpăratului.

7.           Erau īn număr de douăsute optzeci şi opt, cuprinzīndu-se īn acest număr şi fraţii lor deprinşi la cīntarea Domnului, toţi cei ce erau meşteri.

8.           Au tras la sorţ pentru slujbele lor, mici şi mari, īnvăţători şi ucenici.

 

9.           Cel dintīi sorţ ieşit, a fost din Asaf, pentru Iosif; al doilea, pentru Ghedalia, el, fraţii şi fiii lui, doisprezece;

10.         al treilea, Zacur, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

11.         al patrulea, pentru Iţeri, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

12.         al cincilea, pentru Netania, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

13.         al şaselea, Buchia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

14.         al şaptelea, pentru Iesareela, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

15.         al optulea, pentru Isaia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

16.         al nouălea, pentru Matania, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

17.         al zecelea, pentru Şimei, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

18.         al unsprezecelea, pentru Azareel, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

19.         al doisprezecelea, pentru Haşabia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

20.         al treisprezecelea, pentru Şubael, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

21.         al patrusprezecelea, pentru Matitia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

22.         al cincisprezecelea, pentru Ieremot, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

23.         al şasesprezecelea, pentru Hanania, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

24.         al şaptesprezecelea, pentru Ioşbecaşa, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

25.         al optsprezecelea, pentru Hanani, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

26.         al nouăsprezecelea, pentru Maloti, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

27.         al douăzecilea, pentru Eliata, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

28.         al douăzeci şi unulea, pentru Hotir, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

29.         al douăzeci şi doilea, pentru Ghidalti, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

30.         al douăzeci şi treilea, pentru Mahaziot, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

31.         al douăzeci şi patrulea, pentru Romamti-Ezer, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

 

Uşierii Templului şi vistierii.

 

26

 

1.           Iată cetele uşierilor.

              Din Coreiţi: Meşelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf.

2.           Fiii lui Meşelemia: Zaharia, īntīiul născut, Iediael, al doilea, Zebadia, al treilea, Iatniel, al patrulea.

3.           Elam, al cincilea, Iohanan, al şaselea, Elioenai, al şaptelea.

4.           Fiii lui Obed-Edom. Şemaia, īntīiul născut, Iozabad, al doilea, Ioah al treilea, Sacar al patrulea, Netaneel, al cincilea,

5.           Amiel, al şaselea, Isahar al şaptelea, Peultai al optulea; căci Dumnezeu īl binecuvīntase.

6.           Fiului său Şemaia i s'au născut fii, cari au stăpīnit īn casa tatălui lor, căci erau oameni viteji;

7.           fiii lui Şemaia: Otni, Refael, Obed, Elzabad şi fraţii săi, oameni viteji, Elihu şi Semaia.

8.           Toţi aceştia erau fiii lui Obed-Edom, ei, fiii şi fraţii lor; erau oameni plini de vlagă şi de putere pentru slujbă, şasezeci şi doi de ai lui Obed-Edom.

9.           Fiii şi fraţii lui Meşelemia, oameni viteji, erau īn număr de optsprezece. -

10.         Din fiii lui Merari: Hosa, care avea ca fii pe: Şimri, căpetenia, pus căpetenie de tatăl său, măcar că nu era el īntīiul născut:

 

11.         Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea. Toţi fiii şi fraţii lui Hosa erau īn număr de treisprezece.

12.         Acestor cete de uşieri, căpeteniilor acestor oameni şi fraţilor lor, a fost īncredinţată paza pentru slujba Casei Domnului.

13.         Au tras la sorţ, pentru fiecare uşă, mici şi mari, după casele lor părinteşti.

14.         Sorţul a căzut pe Şelemia pentru partea de răsărit. Au tras la sorţ pentru fiul său Zaharia, care era un sfetnic īnţelept, şi i-a căzut la sorţ partea de miază-noapte.

15.         Partea de miazăzi a căzut lui Obed-Edom, iar casa magaziilor a căzut fiilor săi.

16.         Partea de apus a căzut lui Şupim şi lui Hosa, cu uşa Şalechet, pe drumul care suia sus: o strajă era īn faţa alteia.

17.         La răsărit erau şase Leviţi, la miazănoapte, patru pe zi, la miazăzi patru pe zi, şi patru la magazii, cīte doi īn două locuri deosebite;

18.         spre mahala, la apus: patru spre drum, doi spre mahala.

19.         Acestea sīnt cetele uşierilor, dintre fiii Coreiţilor şi dintre fiii lui Merari.

20.         Unul din Leviţi, Ahia, avea grija vistieriilor Casei lui Dumnezeu şi vistieriilor lucrurilor sfinte.

 

21.         Dintre fiii lui Laedan, fiii Gherşoniţilor ieşiţi din Laedan, căpeteniile caselor părinteşti ale lui Laedan, Gherşonitul, erau: Iehieli,

22.         şi fiii lui Iehieli, Zetam şi fratele său Ioel, cari păzeau vistieriile Casei Domnului.

23.         Dintre Amramiţi, Iţehariţi, Hebroniţi şi Uzieliţi,

24.         era Şebuel, fiul lui Gherşom, fiul lui Moise, care īngrijea de vistierii.

 

25.         Dintre fraţii lui, ieşiţi din Eliezer, al cărui fiu a fost Rehabia, al cărui fiu a fost Isaia, al cărui fiu a fost Ioram, al cărui fiu a fost Zicri, al cărui fiu a fost Şelomit,

 

26.         erau Şelomit şi fraţii săi, cari păzeau toate vistieriile lucrurilor sfinte, pe cari le īnchinaseră īmpăratul David, capii caselor părinteşti, căpeteniile peste mii şi sute, şi căpeteniile oştirii: le īnchinaseră

27.         din prada luată la război, pentru īntreţinerea Casei Domnului.

28.         Tot ce fusese īnchinat de Samuel, văzătorul, de Saul, fiul lui Chis, de Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul Ţeruiei, toate lucrurile īnchinate erau subt paza lui Şelomit şi a fraţilor săi.

 

 

Orīnduirea judecătorilor.

 

29.         Dintre Iţehariţi: Chenania şi fraţii săi erau īntrebuinţaţi pentru treburile de afară, ca dregători şi judecători īn Israel.

 

30.         Dintre Hebroniţi: Haşabia şi fraţii săi, oameni viteji, īn număr de o mie şapte sute, aveau privigherea asupra lui Israel, dincoace de Iordan, la apus, pentru toate treburile Domnului şi pentru slujba īmpăratului.

31.         Īn ce priveşte pe Hebroniţi, a căror căpetenie era Ieria, s'au făcut, īn al patruzecilea an al domniei lui David, cercetări cu privire la ei, după spiţele lor de neam, şi după casele lor părinteşti, şi s'au găsit īntre ei la Iaezer īn Galaad oameni viteji.

 

32.         Fraţii lui Ieria, oameni viteji, erau īn număr de două mii şapte sute capi de case părinteşti. Īmpăratul David i-a pus peste Rubeniţi, peste Gadiţi şi peste jumătatea seminţiei lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu şi pentru treburile īmpăratului.

 

 

Căpeteniile oştirii.

 

27

 

1.           Aceştia sīnt copiii lui Israel, după numărul lor, capii caselor părinteşti, căpeteniile peste mii şi peste sute, şi slujbaşi īn slujba īmpăratului pentru tot ce privea şirul cetelor, sosirea şi plecarea lor, lună după lună, īn toate lunile anului; fiecare ceată era de douăzeci şi patru de mii de oameni.

2.           Īn fruntea celei dintīi cete, pentru luna īntīi, era Iaşobeam, fiul lui Zabdiel: şi avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

 

3.           El era din fiii lui Pereţ, şi era capul tuturor căpeteniilor oştirii īn luna īntīi.

4.           Īn fruntea cetei din luna a doua era Dodai, Ahohitul; Miclot era unul din capii cetei sale. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

5.           Capul cetei a treia, pentru luna a treia, era Benaia, fiul preotului Iehoiada, capul; şi el avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

6.           Acest Benaia era un viteaz dintre cei treizeci şi īn fruntea celor treizeci. Fiul său Amizadab era una din căpeteniile cetei sale.

 

7.           Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael, fratele lui Ioab; şi, după el, fiul său Zebadia. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

 

8.           Al cincilea, pentru luna a cincea, era căpetenia Şamehut,

              Izrahitul. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

9.           Al şaselea, pentru luna a şasea, era Ira, fiul lui Icheş, Tecoitul. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

 

10.         Al şaptelea, pentru luna a şaptea, era Heleţ, Pelonitul, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci de mii de oameni.

 

11.         Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai, Huşatitul, din familia Zerahiţilor. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

 

12.         Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer, din Anatot, din Beniamiţi. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

 

13.         Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai, din Netofa, din familia Zerahiţilor. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

 

14.         Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia, din Piraton, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

 

15.         Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai din Netofa, din familia lui Otniel. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

 

 

Capii seminţiilor.

 

16.         Iată capii seminţiilor lui Israel.

              Capul Rubeniţilor: Eliezer, fiul lui Zicri; al Simeoniţilor: Şefatia, fiul lui Maaca;

17.         al Leviţilor: Haşabia, fiul lui Chemuel; al familiei lui Aaron: Ţadoc;

18.         al lui Iuda: Elihu, din fraţii lui David: al lui Isahar: Omri, fiul lui Micael;

 

19.         al lui Zabulon: Işemaia, fiul lui Obadia; al lui Neftali: Ierimot, fiul lui Azriel;

20.         al fiilor lui Efraim: Hosea, fiul lui Azazia;

21.         al jumătăţii seminţiei lui Manase: Ioel, fiul lui Pedaia; al jumătăţii seminţiei lui Manase din Galaad: Ido, fiul lui Zaharia; al lui Beniamin: Iaasiel, fiul lui Abner:

22.         al lui Dan: Azareel, fiul lui Ieroham. Aceştia sīnt capii seminţiilor lui Israel.

23.         David n'a făcut numărătoarea celor īn vīrstă dela douăzeci de ani īn jos din Israel, căci Domnul făgăduise că va īnmulţi pe Israel ca stelele cerului.

 

24.         Ioab, fiul Ţeruiei, īncepuse numărătoarea, dar n'a isprăvit-o, căci Domnul Se mīniase pe Israel, din pricina acestei numărători, care n'a fost trecută īn Cronicile īmpăratului David.

 

 

Slujitorii şi slujbaşii curţii.

 

25.         Azmavet, fiul lui Adiel, era pus peste visteriile īmpăratului; Ionatan, fiul lui Ozia, peste merindele din ogoare, cetăţi, sate şi turnuri;

26.         Ezri, fiul lui Chelub, peste lucrătorii dela ţară, cari lucrau pămīntul;

27.         Şimei, din Rama, peste vii: Zabdi, din Şefam, peste pivniţele cu vin din vii;

28.         Baal-Hanan, din Gheder, peste măslini şi sicomori īn cīmpie; Ioaş, peste magaziile de untdelemn;

29.         Şitrai, din Saron, peste boii cari păşteau īn Saron; Şafat, fiul lui Adlai, peste boii din văi;

30.         Obil, Ismaelitul, peste cămile; Iehdia, din Meronot, peste măgăriţe;

31.         Iaziz, Hagarenitul, peste oi. Toţi aceştia erau īngrijitori puşi peste averile īmpăratului David.

32.         Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om cu minte şi īnvăţat; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era līngă fiii īmpăratului;

33.         Ahitofel era sfetnicul īmpăratului; Huşai, Architul, era prietenul īmpăratului;

 

34.         după Ahitofel au fost sfetnici: Iehoiada, fiul lui Benaia, şi Abiatar; Ioab era căpetenia oştirii īmpăratului.

 

 

David īnfăţişează pe Solomon.

 

28

 

1.           David a chemat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile seminţiilor, căpeteniile cetelor din slujba īmpăratului, căpeteniile peste mii şi căpeteniile peste sute, pe cei mai mari peste toate averile şi turmele īmpăratului şi ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji şi pe toţi voinicii.

 

2.           Īmpăratul David s'a sculat īn picioare şi a zis: „Ascultaţi-mă, fraţilor şi poporul meu! Aveam de gīnd să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legămīntului Domnului şi pentru aşternutul picioarelor Dumnezeului nostru, şi mă pregăteam s'o zidesc.

 

3.           Dar Dumnezeu mi-a zis: «Să nu zideşti o casă Numelui Meu, căci eşti un om de război şi ai vărsat sīnge.»

 

4.           Domnul, Dumnezeul lui Israel, m'a ales din toată casa tatălui meu, pentruca să fiu īmpărat al lui Israel pe vecie; căci pe Iuda l-a ales căpetenie, casa tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda, şi dintre fiii tatălui meu pe mine m'a pus să domnesc peste tot Israelul.

 

5.           Dintre toţi fiii mei - căci Domnul mi-a dat mulţi fii - a ales pe fiul meu Solomon, ca să-l pună pe scaunul de domnie al īmpărăţiei Domnului, peste Israel.

 

6.           El mi-a zis: «Fiul tău Solomon Īmi va zidi casa şi curţile; căci l-am ales ca fiu al Meu; şi-i voi fi Tată.

 

7.           Īi voi īntări īmpărăţia pe vecie, dacă se va ţinea, ca astăzi, de īmplinirea poruncilor şi rīnduielilor Mele.»

 

8.           Acum, īnaintea īntregului Israel, īnaintea adunării Domnului, şi īn faţa Dumnezeului nostru care vă aude, păziţi şi puneţi-vă la inimă toate poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, ca să stăpīniţi această bună ţară, şi s'o lăsaţi de moştenire fiilor voştri după voi pe vecie.

9.           Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău, şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate īnchipuirile şi toate gīndurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie.

 

10.         Vezi acum că Domnul te-a ales, ca să zideşti o casă care să-I slujească de locaş sfīnt. Īntăreşte-te şi lucrează.“

 

 

David dă lui Solomon tot ce strīnsese pentru Templu.

 

11.         David a dat fiului său Solomon, chipul prispei şi clădirilor, odăilor vistieriei, odăilor de sus, odăilor dinlăuntru, şi al odăii pentru scaunul īndurării.

 

12.         I-a dat planul a tot ce avea īn minte cu privire la curţile Casei Domnului, şi toate odăile dejur īmprejur pentru vistieriile Casei lui Dumnezeu şi vistieriile sfīntului locaş,

 

13.         şi cu privire la cetele preoţilor şi Leviţilor, la tot ce privea slujba Casei Domnului, şi la toate uneltele pentru slujba Casei Domnului.

14.         I-a dat chipul uneltelor de aur, cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur pentru toate uneltele fiecărei slujbe; şi chipul tuturor uneltelor de argint, cu greutatea lor, pentru toate uneltele fiecărei slujbe.

15.         A dat greutatea sfeşnicelor de aur şi a candelelor lor de aur cu greutatea fiecărui sfeşnic şi a candelelor lui; şi greutatea sfeşnicelor de argint, cu greutatea fiecărui sfeşnic şi a candelelor lui, după īntrebuinţarea fiecărui sfeşnic.

16.         I-a dat greutatea de aur pentru mesele pīnilor pentru punerea īnainte, pentru fiecare masă; şi greutatea de argint pentru mesele de argint.

17.         I-a dat chipul furculiţelor, lighenelor şi ceştilor de aur curat; chipul potirelor de aur, cu greutatea fiecărui potir, şi a potirelor de argint, cu greutatea fiecărui potir;

18.         şi chipul altarului tămīii īn aur curăţit, cu greutatea lui. I-a mai dat şi chipul carului heruvimilor de aur, cari īşi īntind aripile şi acopăr chivotul legămīntului Domnului.

 

19.         „Toate acestea“, a zis David, „toate lucrările izvodului acestuia, mi le-a făcut cunoscut Domnul, īnsemnīndu-le īn scris cu mīna Lui.“

 

20.         David a zis fiului său Solomon: „Īntăreşte-te, īmbărbătează-te, şi lucrează; nu te teme, şi nu te spăimīnta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, pīnă se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului.

 

21.         Iată, ai līngă tine cetele preoţilor şi Leviţilor pentru toată slujba Casei lui Dumnezeu; şi iată că ai līngă tine, pentru toată lucrarea, toţi oamenii binevoitori şi īndemīnatici īn tot felul de lucrări, şi căpeteniile şi tot poporul, supuşi la toate poruncile tale.“

 

 

Dările bogate pentru zidirea Templului.

 

29

 

1.           Īmpăratul David a zis īntregei adunări: „Fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tīnăr şi plăpīnd, şi lucrarea este īnsemnată, căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu.

 

2.           Mi-am īntrebuinţat toate puterile să pregătesc pentru Casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argint pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aramă pentru ceea ce trebuie să fie de aramă, fer pentru ceea ce trebuie să fie de fer, şi lemn pentru ceea ce trebuie să fie de lemn, pietre de onix şi pietre scumpe de legat, pietre strălucitoare şi de felurite colori, tot felul de pietre scumpe, şi marmoră albă multă.

 

3.           Mai mult, īn dragostea mea pentru Casa Dumnezeului meu, dau Casei Dumnezeului meu aurul şi argintul pe care-l am, afară de tot ce am pregătit pentru casa sfīntului locaş:

4.           trei mii de talanţi de aur, de aur de Ofir, şi şapte mii de talanţi de argint curăţit, pentru īmbrăcarea pereţilor clădirilor,

 

5.           aurul pentru ceea ce trebuie să fie de aur, şi argintul pentru ceea ce trebuie să fie de argint, şi pentru toate lucrările pe cari le vor face lucrătorii. Cine vrea să-şi mai aducă de bunăvoie astăzi darurile īnaintea Domnului?“

6.           Căpeteniile caselor părinteşti, căpeteniile seminţiilor lui Israel, căpeteniile peste mii şi peste sute, şi īngrijitorii averii īmpăratului au adus daruri de bunăvoie.

 

7.           Au dat pentru slujba Casei lui Dumnezeu: cinci mii de talanţi de aur, zece mii de darici, zece mii de talanţi de argint, optsprezece mii de talanţi de aramă, şi o sută de mii de talanţi de fer.

8.           Cei ce aveau pietre scumpe le-au dat pentru vistieria Casei Domnului īn mīnile lui Iehiel, Gherşonitul.

 

9.           Poporul s'a bucurat de darurile lor de bunăvoie, căci le dădeau cu dragă inimă Domnului; şi īmpăratul David deasemenea s'a bucurat mult.

 

 

Rugăciunea lui David.

 

10.         David a binecuvīntat pe Domnul īn faţa īntregei adunări. El a zis: "Binecuvīntat să fii Tu din veac īn veac, Doamne, Dumnezeul părintelui nostru Israel!

11.         A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, vecinicia şi slava, căci tot ce este īn cer şi pe pămīnt este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te īnalţi ca un stăpīn mai pesus de orice!

 

12.         Dela Tine vine bogăţia şi slava, Tu stăpīneşti peste tot, īn mīna Ta este tăria şi puterea, şi mīna Ta poate să mărească şi să īntărească toate lucrurile.

 

13.         Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm, şi prea mărim Numele Tău cel slăvit.

14.         Căci ce sīnt eu, şi ce este poporul meu, ca să putem să-Ţi aducem daruri de bună voie? Totul vine dela Tine, şi din mīna Ta primim ce-Ţi aducem.

15.         Īnaintea Ta noi sīntem nişte străini şi locuitori, ca toţi părinţii noştri. Zilele noastre pe pămīnt sīnt ca umbra, şi fără nici o nădejde.

 

16.         Doamne, Dumnezeul nostru, din mīna Ta vin toate aceste bogăţii, pe cari le-am pregătit ca să-Ţi zidim o casă, Ţie, Numelui Tău celui sfīnt, şi ale Tale sīnt toate.

17.         Ştiu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima, şi că iubeşti curăţia de inimă; de aceea Ţi-am adus toate aceste daruri de bunăvoie īn curăţia inimii mele, şi am văzut acum cu bucurie pe poporul Tău, care se află aici, aducīndu-Ţi de bunăvoie darurile lui.

 

18.         Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri Avraam, Isaac şi Israel! Ţine totdeauna īn inima poporului Tău aceste porniri şi aceste gīnduri, şi īntăreşte-i inima īn Tine.

19.         Dă fiului meu Solomon o inimă bună, ca să păzească poruncile Tale, īnvăţăturile Tale, şi legile Tale, ca să īmplinească toate aceste lucruri, şi să zidească el casa pentru care am făcut pregătiri.“

 

 

Ungerea lui Solomon.

 

20.         David a zis īntregei adunări: " Binecuvīntaţi pe Domnul, Dumnezeul vostru." Şi toată adunarea a binecuvīntat pe Domnul, Dumnezeul părinţilor lor. Ei s'au plecat şi s'au īnchinat īnaintea Domnului şi īnaintea īmpăratului.

21.         A doua zi după aceasta, au adus ca jertfă şi ardere de tot Domnului o mie de viţei, o mie de berbeci şi o mie de miei, īmpreună cu jertfele de băutură obicinuite, şi alte jertfe īn mare număr pentru tot Israelul.

22.         Au mīncat şi au băut īn ziua aceea īnaintea Domnului cu mare bucurie, au făcut a doua oară īmpărat pe Solomon, fiul lui David, l-au uns īnaintea Domnului ca domn, şi au uns pe Ţadoc ca preot.

 

23.         Solomon a şezut pe scaunul de domnie al Domnului, ca īmpărat īn locul tatălui său David. El a propăşit, şi tot Israelul l-a ascultat.

24.         Toate căpeteniile şi vitejii, şi chiar toţi fiii īmpăratului David s'au supus īmpăratului Solomon.

 

25.         Domnul a īnălţat tot mai mult pe Solomon, supt ochii īntregului Israel, şi i-a făcut domnia mai strălucită decīt a fost a oricărui īmpărat al lui Israel īnaintea lui.

 

 

Moartea lui David.

 

26.         David, fiul lui Isai, a domnit peste tot Israelul.

27.         Vremea cīt a domnit peste Israel a fost de patruzeci de ani: la Hebron a domnit şapte ani, şi la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.

 

28.         A murit la o bătrīneţă fericită, sătul de zile, de bogăţie şi de slavă. Şi īn locul lui, a domnit fiul său Solomon.

 

29.         Faptele īmpăratului David, cele dintīi şi cele depe urmă, sīnt scrise īn cartea lui Samuel văzătorul, şi īn cartea proorocului Natan şi īn cartea proorocului Gad,

30.         īmpreună cu toată domnia şi toate isprăvile lui, precum şi ce s'a petrecut pe vremea lui, fie īn Israel, fie īn toate īmpărăţiile celorlalte ţări.