[Site Bibliq | Site Bibliquest | Site Bibliq-Vietnam | Site Cantiquest | Bible]

 

Ê-phê-sô

Ê-phê-sô 1

1:1 Phao-lô, theo ư muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ: 1:2 nguyền xin ân điển và sự b́nh an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ! 1:3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đă xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, 1:4 trước khi sáng thế, Ngài đă chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 1:5 bởi sự thương yêu của Ngài đă định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ư tốt của Ngài, 1:6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đă ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài! 1:7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, 1:8 mà Ngài đă rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, 1:9 khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ư muốn Ngài, theo ư định mà Ngài đă tự lập thành trước trong ḷng nhân từ Ngài 1:10 để làm sự định trước đó trong khi kỳ măn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. 1:11 Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đă nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đă định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ư quyết đoán, 1:12 hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đă trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. 1:13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đă nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đă tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đă hứa, 1:14 Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đă được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. 1:15 Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Jêsus và t́nh yêu thương đối với các thánh đồ, 1:16 th́ tôi v́ anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. 1:17 Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, 1:18 lại soi sáng con mắt của ḷng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, 1:19 và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có ḷng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực ḿnh, 1:20 mà Ngài đă tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu ḿnh tại các nơi trên trời, 1:21 cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. 1:22 Ngài đă bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, 1:23 Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.

 

 

 

Ê-phê-sô 2

2:1 C̣n anh em đă chết v́ lầm lỗi và tội ác ḿnh, 2:2 đều là những sự anh em xưa đă học đ̣i, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. 2:3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt ḿnh, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ư tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. 2:4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu ḷng thương xót, v́ cớ ḷng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, 2:5 nên đang khi chúng ta chết v́ tội ḿnh, th́ Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, 2:6 và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, 2:7 hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi ḷng nhân từ đă dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ. 2:8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 2:9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe ḿnh; 2:10 v́ chúng ta là việc Ngài làm ra, đă được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đă sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. 2:11 Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng ḿnh là người chịu cắt b́ trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt b́, hăy nhớ lại lúc trước, 2:12 trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. 2:13 Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đă nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. 2:14 V́, ấy chính Ngài là sự ḥa hiệp của chúng ta; Ngài đă hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức thường ngăn cách, 2:15 là sự thù nghịch đă phân rẽ ra, bởi v́ Ngài đă đem thân ḿnh mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho ḥa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, 2:16 và v́ bởi thập tự giá Ngài đă làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm ḥa thuận với Đức Chúa Trời. 2:17 Ngài lại đă đến rao truyền sự ḥa b́nh cho anh em là kẻ ở xa, và sự ḥa b́nh cho kẻ ở gần. 2:18 V́ ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh. 2:19 Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. 2:20 Anh em đă được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, 2:21 cả cái nhà đă dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. 2:22 Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.

Ê-phê-sô 3

3:1 Ấy bởi điều đó, mà tôi, Phao-lô, v́ anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Jêsus Christ. 3:2 Vả, anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi, là ân điển mà Ngài v́ anh em phó cho tôi, 3:3 thể nào bởi sự tỏ ra, tôi đă hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. 3:4 Đọc đến th́ anh em có thể rơ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, 3:5 là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác, chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đă được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. 3:6 Lẽ mầu nhiệm đó tức là: Dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đă nhờ Tin Lành mà lập trong Đức Chúa Jêsus Christ; 3:7 c̣n tôi đă trở nên kẻ giúp việc Tin Lành ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đă ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. 3:8 Phải, ân điển đó đă ban cho tôi, là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không ḍ được của Đấng Christ, 3:9 và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm, từ đời thượng cổ đă giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. 3:10 Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, 3:11 theo ư định đời đời của Ngài đă làm xong trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, 3:12 trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. 3:13 Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu v́ anh em mà ngă ḷng điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy. 3:14 Ấy là v́ cớ đó mà tôi qú gối trước mặt Cha, 3:15 bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, 3:16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong ḷng; 3:17 đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong ḷng anh em; 3:18 để anh em khi đă đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 3:19 và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. 3:20 Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, 3:21 nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. A-men.

 

Ê-phê-sô 4

4:1 Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đă gọi anh em, 4:2 phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy ḷng thương yêu mà ch́u nhau, 4:3 dùng dây ḥa b́nh mà giữ ǵn sự hiệp một của Thánh Linh. 4:4 Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận ḿnh đă được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; 4:5 chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; 4:6 chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. 4:7 Nhưng, đă ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. 4:8 Vậy nên có chép rằng: Ngài đă lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, Và ban các ơn cho loài người. 4:9 Vả, những chữ "Ngài đă lên" có nghĩa ǵ, há chẳng phải là Ngài cũng đă xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? 4:10 Đấng đă xuống tức là Đấng đă lên trên hết các từng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự. 4:11 Ấy chính Ngài đă cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, 4:12 để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, 4:13 cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. 4:14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, 4:15 nhưng muốn cho chúng ta lấy ḷng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. 4:16 Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương. 4:17 Vậy, nầy là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra: ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ư tưởng ḿnh, 4:18 bởi sự ngu muội ở trong họ, và v́ ḷng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. 4:19 Họ đă mất cả sự cảm biết, đành bỏ ḿnh trong một đời buông lung, đem ḷng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. 4:20 Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ th́ chẳng phải như vậy, 4:21 v́ anh em đă nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus) 4:22 rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, 4:23 mà phải làm nên mới trong tâm chí ḿnh, 4:24 và mặc lấy người mới, tức là người đă được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công b́nh và sự thánh sạch của lẽ thật. 4:25 Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hăy nói thật với kẻ lân cận ḿnh, v́ chúng ta làm chi thể cho nhau. 4:26 Ví bằng anh em đang cơn giận, th́ chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, 4:27 và đừng cho ma quỉ nhân dịp. 4:28 Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay ḿnh làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn th́ hơn. 4:29 chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hăy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. 4:30 Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, v́ nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. 4:31 Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức ḿnh, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. 4:32 Hăy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy ḷng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đă tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.

Top of Form

 

 

Ê-phê-sô 5

5:1 Vậy anh em hăy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; 5:2 hăy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đă yêu thương anh em, và v́ chúng ta phó chính ḿnh Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. 5:3 Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. 5:4 Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa th́ hơn. 5:5 V́ anh em phải biết rơ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ h́nh tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. 5:6 Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em; v́ ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. 5:7 Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết. 5:8 Vả, lúc trước anh em đang c̣n tối tăm, nhưng bây giờ đă nên người sáng láng trong Chúa. Hăy bước đi như các con sáng láng; 5:9 v́ trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công b́nh và thành thật. 5:10 Hăy xét điều chi vừa ḷng Chúa, 5:11 và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó th́ hơn; 5:12 v́ dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đă là hổ thẹn rồi. 5:13 Nhưng hết thảy mọi sự đă bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đă tỏ ra th́ trở nên sự sáng vậy. 5:14 Cho nên có chép rằng: Ngươi đang ngủ, hăy thức, hăy vùng dậy từ trong đám người chết, th́ Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. 5:15 Vậy, hăy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử ḿnh như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. 5:16 Hăy lợi dụng th́ giờ, v́ những ngày là xấu. 5:17 Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rơ ư muốn của Chúa là thế nào. 5:18 Đừng say rượu, v́ rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. 5:19 Hăy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết ḷng hát mừng ngợi khen Chúa. 5:20 Hăy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, v́ mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. 5:21 Hăy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. 5:22 Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng ḿnh như vâng phục Chúa, 5:23 v́ chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. 5:24 Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, th́ đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng ḿnh trong mọi sự. 5:25 Hỡi người làm chồng, hăy yêu vợ ḿnh, như Đấng Christ đă yêu Hội thánh, phó chính ḿnh v́ Hội thánh, 5:26 để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, 5:27 đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. 5:28 Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân ḿnh. Ai yêu vợ ḿnh th́ yêu chính ḿnh vậy. 5:29 V́ chẳng hề có người nào ghét chính thân ḿnh, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh, 5:30 v́ chúng ta là các chi thể của thân Ngài. 5:31 Vậy nên người đàn ông phải ĺa cha mẹ mà dính díu với vợ ḿnh, hai người cùng nên một thịt. 5:32 Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. 5:33 Thế th́ mỗi người trong anh em phải yêu vợ ḿnh như ḿnh, c̣n vợ th́ phải kính chồng.

Ê-phê-sô 6

6:1 Hỡi kẻ làm con cái, hăy vâng phục cha mẹ ḿnh trong Chúa, v́ điều đó là phải lắm. 6:2 Hăy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), 6:3 hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. 6:4 Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái ḿnh giận dữ, hăy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. 6:5 Hỡi kẻ làm tôi tớ, hăy run sợ, lấy ḷng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ ḿnh theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, 6:6 không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp ḷng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy ḷng tốt làm theo ư muốn Đức Chúa Trời. 6:7 Hăy đem ḷng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, 6:8 v́ biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lănh của Chúa tùy việc lành ḿnh đă làm. 6:9 Hỡi anh em là người làm chủ, hăy đối đăi kẻ tôi tớ ḿnh đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, v́ biết rằng ḿnh với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết. 6:10 Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. 6:11 Hăy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. 6:12 V́ chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. 6:13 Vậy nên, hăy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. 6:14 Vậy, hăy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công b́nh, 6:15 dùng sự sẵn sàng của Tin Lành b́nh an mà làm giày dép. 6:16 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. 6:17 Cũng hăy lấy sự cứu chuộc làm măo trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. 6:18 Hăy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hăy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. 6:19 Cũng hăy v́ tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành, 6:20 mà tôi v́ đạo ấy làm sứ giả ở trong ṿng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói. 6:21 Vả, muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, th́ có Ti-chi-cơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em. 6:22 Tôi đă sai người đi, có ư cho anh em biết t́nh cảnh chúng tôi là thể nào, để yên ủi ḷng anh em. 6:23 Nguyền xin anh em được sự b́nh an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ! 6:24 Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy ḷng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta!