[Site Bibliq | Site Bibliquest | Site Bibliq-Vietnam | Site Cantiquest | Bible]

 

1 Giăng

1 Giăng 1

1:1 Điều c từ trước hết, l điều chng ti đ nghe, điều mắt chng ti đ thấy, điều chng ti đ ngắm v tay chng ti đ rờ, về lời sự sống; 1:2 v sự sống đ by tỏ ra, chng ti c thấy, v đang lm chứng cho, chng ti rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cng Đức Cha Cha v đ by tỏ ra cho chng ti rồi; 1:3 chng ti lấy điều đ thấy đ nghe m truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thng với chng ti. Vả, chng ti vẫn được giao thng với Đức Cha Cha, v với Con Ngi l Đức Cha Jsus Christ. 1:4 Chng ti viết những điều đ cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chng ti được đầy dẫy. 1:5 Nầy l lời truyền giảng m chng ti đ nghe nơi Ngi v truyền lại cho anh em rằng Đức Cha Trời l sự sng, trong Ngi chẳng c sự tối tăm đu. 1:6 V bằng chng ta ni mnh được giao thng với Ngi, m cn đi trong sự tối tăm, ấy l chng ta ni dối v khng lm theo lẽ thật. 1:7 Nhưng, nếu chng ta đi trong sự sng cũng như chnh mnh Ngi ở trong sự sng, th chng ta giao thng cng nhau; v huyết của Đức Cha Jsus, Con Ngi, lm sạch mọi tội chng ta. 1:8 V bằng chng ta ni mnh khng c tội chi hết, ấy l chnh chng ta lừa dối mnh, v lẽ thật khng ở trong chng ta. 1:9 Cn nếu chng ta xưng tội mnh, th Ngi l thnh tn cng bnh để tha tội cho chng ta, v lm cho chng ta sạch mọi điều gian c. 1:10 Nhược bằng chng ta ni mnh chẳng từng phạm tội, ấy l chng ta cho Ngi l kẻ ni dối, lời Ngi khng ở trong chng ta.

 

1 Giăng 2

2:1 Hỡi con ci b mọn ta, ta viết cho cc con những điều nầy, hầu cho cc con khỏi phạm tội. Nếu c ai phạm tội, th chng ta c Đấng cầu thay ở nơi Đức Cha Cha, l Đức Cha Jsus Christ, tức l Đấng cng bnh. 2:2 Ấy chnh Ngi lm của lễ chuộc tội lỗi chng ta, khng những v tội lỗi chng ta thi đu, m cũng v tội lỗi cả thế gian nữa. 2:3 Nầy tại sao chng ta biết mnh đ biết Ngi, ấy l tại chng ta giữ cc điều răn của Ngi. 2:4 Kẻ no ni: Ta biết Ngi, m khng giữ điều răn Ngi, l người ni dối, lẽ thật quyết khng ở trong người. 2:5 Nhưng ai giữ lời phn Ngi, th lng knh mến Đức Cha Trời thật l trọn vẹn trong người ấy. Bởi đ, chng ta biết mnh ở trong Ngi. 2:6 Ai ni mnh ở trong Ngi, th cũng phải lm theo như chnh Ngi đ lm. 2:7 Hỡi kẻ rất yu dấu, ấy chẳng phải l điều răn mới m ta viết cho anh em, bn l điều răn cũ anh em đ nhận lấy từ lc ban đầu; điều răn cũ nầy tức l lời anh em đ nghe. 2:8 Song le, ta cũng viết cho anh em điều răn mới, l điều chn thật trong Cha v trong anh em, v sự tối tăm đ tan rồi, v sự sng thật đ soi sng. 2:9 Kẻ no ni mnh trong sự sng, m ght anh em mnh th cn ở trong sự tối tăm. 2:10 Ai yu mến anh em mnh, th ở trong sự sng, nơi người đ chẳng c điều chi gy cho vấp phạm. 2:11 Nhưng ai ght anh em mnh, th ở trong sự tối tăm, lm những việc tối tăm, v khng biết mnh đi đu, v bng tối tăm đ lm m mắt người. 2:12 Hỡi cc con ci b mọn ta, ta viết cho cc con, v tội lỗi cc con đ nhờ danh Cha được tha cho. 2:13 Hỡi cc phụ lo, ti viết cho cc ng, v cc ng đ biết Đấng c từ lc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho cc ngươi, v cc ngươi đ thắng được ma quỉ. 2:14 Hỡi con trẻ, ta đ viết cho cc con, v cc con đ biết Đức Cha Cha. Hỡi phụ lo, ti đ viết cho cc ng, v cc ng đ biết Đấng c từ lc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đ viết cho cc ngươi, v cc ngươi l mạnh mẽ, lời Đức Cha Trời ở trong cc ngươi, v cc ngươi đ thắng được ma quỉ. 2:15 Chớ yu thế gian, cũng đừng yu cc vật ở thế gian nữa; nếu ai yu thế gian, th sự knh mến Đức Cha Cha chẳng ở trong người ấy. 2:16 V mọi sự trong thế gian, như sự m tham của xc thịt, m tham của mắt, v sự kiu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha m đến, nhưng từ thế gian m ra. 2:17 Vả thế gian với sự tham dục n đều qua đi, song ai lm theo muốn Đức Cha Trời th cn lại đời đời. 2:18 Hỡi cc con ci ta, giờ cuối cng l đy rồi, cc con đ nghe ni rằng Kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lc by giờ, c nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; bởi đ, chng ta biết rằng ấy l giờ cuối cng. 2:19 Chng n đ từ giữa chng ta m ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chng ta; v nếu chng n thuộc về chng ta, th đ ở cng chng ta; song điều đ đ xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chng ta vậy. 2:20 Về phần cc con, đ chịu xức dầu từ nơi Đấng thnh, th đ biết mọi sự rồi. 2:21 Ta viết cho cc con, chẳng phải v cc con khng biết lẽ thật, nhưng v cc con biết lẽ thật, v hiểu rằng chẳng c sự dối tr no bởi lẽ thật m ra. 2:22 Ai l kẻ ni dối, h chẳng phải kẻ chối Đức Cha Jsus l Đấng Christ sao? Ấy đ l Kẻ địch lại Đấng Christ, tức l kẻ chối Đức Cha Cha v Đức Cha Con! 2:23 Ai chối Con, th cũng khng c Cha: ai xưng Con, th cũng c Cha nữa. 2:24 Cn như cc con, điều mnh đ nghe từ lc ban đầu phải ở trong cc con. Nếu điều cc con đ nghe từ lc ban đầu ở trong mnh, th cc con cũng sẽ ở trong Con v trong Cha. 2:25 Lời hứa m chnh Ngi đ hứa cng chng ta, ấy l sự sống đời đời. 2:26 Ta đ viết cho cc con những điều nầy, chỉ về những kẻ lừa dối cc con. 2:27 Về phần cc con, sự xức dầu đ chịu từ nơi Cha vẫn cn trong mnh, th khng cần ai dạy cho hết; song v sự xức dầu của Ngi dạy cc con đủ mọi việc, m sự ấy l thật, khng phải dối, th hy ở trong Ngi, theo như sự dạy dỗ m cc con đ nhận. 2:28 Vậy by giờ, hỡi cc con ci b mọn ta, hy ở trong Ngi, hầu cho, nếu Ngi hiện đến, chng ta cũng đầy sự vững lng, khng bị hổ thẹn v quăng xa khỏi Ngi trong kỳ Ngi ngự đến. 2:29 V bằng cc con biết Ngi l cng bnh, th hy biết rằng người no lm theo sự cng bnh, ấy l kẻ bởi Ngi m sanh ra.

Top of Form

 

 

1 Giăng 3

3:1 Hy xem Đức Cha Cha đ tỏ cho chng ta sự yu thương dường no, m cho chng ta được xưng l con ci Đức Cha Trời; v chng ta thật l con ci Ngi. Ấy l v đ m thế gian chẳng biết chng ta, v họ chẳng từng biết Ngi. 3:2 Hỡi kẻ rất yu dấu, chnh lc by giờ chng ta l con ci Đức Cha Trời, cn về sự chng ta sẽ ra thể no, th điều đ chưa được by tỏ. Chng ta biết rằng khi Ngi hiện đến, chng ta sẽ giống như Ngi, v sẽ thấy Ngi như vốn c thật vậy. 3:3 Ai c sự trng cậy đ trong lng, th tự mnh lm nn thanh sạch, cũng như Ngi l thanh sạch. 3:4 Cn ai phạm tội tức l tri luật php; v sự tội lỗi tức l sự tri luật php. 3:5 Vả, cc con biết Đức Cha Jsus Christ đ hiện ra để cất tội lỗi đi, v biết trong Ngi khng c tội lỗi. 3:6 Ai ở trong Ngi th khng phạm tội; cn ai phạm tội, th chẳng từng thấy Ngi v chẳng từng biết Ngi. 3:7 Hỡi cc con ci b mọn, chớ để cho ai lừa dối mnh: kẻ lm sự cng bnh l người cng bnh, như chnh mnh Cha l cng bnh. 3:8 Kẻ no phạm tội l thuộc về ma quỉ; v ma quỉ phạm tội từ lc ban đầu. Vả, Con Đức Cha Trời đ hiện ra để hủy ph cng việc của ma quỉ. 3:9 Ai sanh bởi Đức Cha Trời, th chẳng phạm tội, v hột giống của Đức Cha Trời ở trong người, v người khng thể phạm tội được, v đ sanh bởi Đức Cha Trời. 3:10 Bởi đ, người ta nhận biết con ci Đức Cha Trời v con ci ma quỉ: ai chẳng lm điều cng bnh l khng thuộc về Đức Cha Trời, kẻ chẳng yu anh em mnh cũng vậy. 3:11 Vả, lời rao truyền m cc con đ nghe từ lc ban đầu, ấy l chng ta phải yu thương lẫn nhau. 3:12 Chớ lm như Ca-in, l kẻ thuộc về ma quỉ, đ giết em mnh. V sao người giết đi? Bởi việc lm của người l dữ, cn việc lm của em người l cng bnh. 3:13 Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ght anh em, th chớ lấy lm lạ. 3:14 Chng ta biết rằng mnh đ vượt khỏi sự chết qua sự sống, v chng ta yu anh em mnh. Cn ai chẳng yu th ở trong sự chết. 3:15 Ai ght anh em mnh, l kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ no giết người c sự sống đời đời ở trong mnh. 3:16 Bởi đ chng ta nhận biết lng yu thương, ấy l Cha đ v chng ta bỏ sự sống; chng ta cũng nn bỏ sự sống v anh em mnh vậy. 3:17 Nếu ai c của cải đời nầy, thấy anh em mnh đang cng tng m chặt dạ, th lng yu mến Đức Cha Trời thể no ở trong người ấy được! 3:18 Hỡi cc con ci b mọn, chớ yu mến bằng lời ni v lưỡi, nhưng bằng việc lm v lẽ thật. 3:19 Bởi đ, chng ta biết mnh l thuộc về lẽ thật, v giục lng vững chắc ở trước mặt Ngi. 3:20 V nếu lng mnh co trch mnh, th Đức Cha Trời lại lớn hơn lng mnh nữa, v biết cả mọi sự. 3:21 Hỡi kẻ rất yu dấu, v bằng lng mnh khng co trch, th chng ta c lng rất dạn dĩ, đặng đến gần Đức Cha Trời: 3:22 v chng ta xin điều g mặc dầu, th nhận được điều ấy, bởi chng ta vng giữ cc điều răn của Ngi v lm những điều đẹp Ngi. 3:23 Vả, nầy l điều răn của Ngi: l chng ta phải tin đến danh Con Ngi, tức l Đức Cha Jsus Christ, v chng ta phải yu mến lẫn nhau như Ngi đ truyền dạy ta. 3:24 Ai vng giữ cc điều răn Ngi th ở trong Đức Cha Trời, v Đức Cha Trời ở trong người ấy; chng ta biết Ngi ở trong lng chng ta, l nhờ Đức Thnh Linh m Ngi đ ban cho chng ta.

1 Giăng 4

4:1 Hỡi kẻ rất yu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hy thử cho biết cc thần c phải đến bởi Đức Cha Trời chăng; v c nhiều tin tri giả đ hiện ra trong thin hạ. 4:2 Bởi điều nầy, hy nhận biết Thnh Linh của Đức Cha Trời: phm thần no xưng Đức Cha Jsus Christ lấy xc thịt m ra đời, thần đ l bởi Đức Cha Trời; 4:3 cn thần no khng xưng Đức Cha Jsus, chẳng phải bởi Đức Cha Trời. Đ l thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, m cc con đ nghe rằng hầu đến, v hiện nay đ ở trong thế gian rồi. 4:4 Hỡi cc con ci b mọn, phần cc con, l thuộc về Đức Cha Trời, đ thắng được họ rồi, v Đấng ở trong cc con l lớn hơn kẻ ở trong thế gian. 4:5 Họ thuộc về thế gian, cho nn ni theo như thế gian, v người thế gian nghe họ. 4:6 Chng ta thuộc về Đức Cha Trời: ai nhn biết Đức Cha Trời th nghe chng ta; cn ai chẳng hề thuộc về Đức Cha Trời, th chẳng nghe chng ta. Ấy bởi đ chng ta nhn biết thần chn thật v thần sai lầm. 4:7 Hỡi kẻ rất yu dấu, chng ta hy yu mến lẫn nhau; v sự yu thương đến từ Đức Cha Trời, kẻ no yu, th sanh từ Đức Cha Trời v nhn biết Đức Cha Trời. 4:8 Ai chẳng yu, th khng biết Đức Cha Trời; v Đức Cha Trời l sự yu thương. 4:9 Lng Đức Cha Trời yu chng ta đ by tỏ ra trong điều nầy: Đức Cha Trời đ sai Con một Ngi đến thế gian, đặng chng ta nhờ Con được sống. 4:10 Nầy sự yu thương ở tại đy: ấy chẳng phải chng ta đ yu Đức Cha Trời, nhưng Ngi đ yu chng ta, v sai Con Ngi lm của lễ chuộc tội chng ta. 4:11 Hỡi kẻ rất yu dấu, nếu Đức Cha Trời đ yu chng ta dường ấy, th chng ta cũng phải yu nhau. 4:12 Chưa hề c ai thấy Đức Cha Trời; nếu chng ta yu nhau, th Đức Cha Trời ở trong chng ta, v sự yu mến Ngi được trọn vẹn trong chng ta. 4:13 Bởi điều nầy chng ta biết mnh ở trong Ngi v Ngi ở trong chng ta, l Ngi đ ban Thnh Linh Ngi cho chng ta. 4:14 Chng ta lại đ thấy v lm chứng rằng Đức Cha Cha đ sai Đức Cha Con đặng lm Cứu Cha thế gian. 4:15 V bằng c ai xưng Đức Cha Jsus l Con Đức Cha Trời, th Đức Cha Trời ở trong người, v người ở trong Đức Cha Trời. 4:16 Chng ta đ biết v tin sự yu thương của Đức Cha Trời đối với chng ta. Đức Cha Trời tức l sự yu thương, ai ở trong sự yu thương, l ở trong Đức Cha Trời, v Đức Cha Trời ở trong người ấy. 4:17 Nầy v sao m sự yu thương được nn trọn vẹn trong chng ta, hầu cho chng ta được lng mạnh bạo trong ngy xt đon, ấy l Cha thể no th chng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy. 4:18 Quyết chẳng c điều sợ hi trong sự yu thương, nhưng sự yu thương trọn vẹn th cắt bỏ sự sợ hi; v sự sợ hi c hnh phạt, v kẻ đ sợ hi th khng được trọn vẹn trong sự yu thương. 4:19 Chng ta yu, v Cha đ yu chng ta trước. 4:20 V c ai ni rằng: Ta yu Đức Cha Trời, m lại ght anh em mnh, th l kẻ ni dối; v kẻ no chẳng yu anh em mnh thấy, th khng thể yu Đức Cha Trời mnh chẳng thấy được. 4:21 Chng ta đ nhận nơi Ngi điều răn nầy: Ai yu Đức Cha Trời, th cũng phải yu anh em mnh.

1 Giăng 5

5:1 Ai tin Đức Cha Jsus l Đấng Christ, th sanh bởi Đức Cha Trời; v ai yu Đức Cha Trời l Đấng đ sanh ra, th cũng yu kẻ đ sanh ra bởi Ngi. 5:2 Chng ta biết mnh yu con ci Đức Cha Trời, khi chng ta yu Đức Cha Trời v giữ vẹn cc điều răn Ngi. 5:3 V nầy l sự yu mến Đức Cha Trời, tức l chng ta vng giữ điều răn Ngi. Điều răn của Ngi chẳng phải l nặng nề, 5:4 v hễ sự g sanh bởi Đức Cha Trời, th thắng hơn thế gian; v sự thắng hơn thế gian, ấy l đức tin của chng ta. 5:5 Ai l người thắng hơn thế gian, h chẳng phải kẻ tin Đức Cha Jsus l Con Đức Cha Trời hay sao? 5:6 Ấy chnh Đức Cha Jsus Christ đ lấy nước v huyết m đến, chẳng những lấy nước m thi, bn l lấy nước v huyết; 5:7 ấy l Đức Thnh Linh đ lm chứng, v Đức Thnh Linh tức l lẽ thật. 5:8 V c ba lm chứng: Đức Thnh Linh, nước v huyết; ba ấy hiệp một. 5:9 V bằng chng ta nhận chứng của loi người, th chứng của Đức Cha Trời trọng hơn; vả, chứng của Đức Cha Trời ấy l chứng m Ngi lm về Con Ngi. 5:10 Ai tin đến Con Đức Cha Trời, th c chứng ấy trong mnh; cn ai khng tin Đức Cha Trời, th cho Ngi l ni dối, v chẳng tin đến chứng Đức Cha Trời đ lm về Con Ngi. 5:11 Chừng ấy tức l Đức Cha Trời đ ban sự sống đời đời cho chng ta, v sự sống ấy ở trong Con Ngi. 5:12 Ai c Đức Cha Con th c sự sống; ai khng c Con Đức Cha Trời th khng c sự sống. 5:13 Ta đ viết những điều nầy cho cc con, hầu cho cc con biết mnh c sự sống đời đời, l kẻ no tin đến danh Con Đức Cha Trời. 5:14 Nầy l điều chng ta dạn dĩ ở trước mặt Cha, nếu chng ta theo muốn Ngi m cầu xin việc g, th Ngi nghe chng ta. 5:15 Nếu chng ta biết khng cứ mnh xin điều g, Ngi cũng nghe chng ta, th chng ta biết mnh đ nhận lnh điều mnh xin Ngi. 5:16 V c kẻ thấy anh em mnh phạm tội, m tội khng đến nỗi chết, th hy cầu xin, v Đức Cha Trời sẽ ban sự sống cho, tức l ban cho những kẻ phạm tội m chưa đến nỗi chết. Cũng c tội đến nỗi chết; ấy chẳng phải v tội đ m ta ni nn cầu xin. 5:17 Mọi sự khng cng bnh đều l tội; m cũng c tội khng đến nỗi chết. 5:18 Chng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Cha Trời, th hẳn chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi Đức Cha Trời, th tự giữ lấy mnh, ma quỉ chẳng lm hại người được. 5:19 Chng ta biết mnh thuộc về Đức Cha Trời, cn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ. 5:20 Nhưng chng ta biết Con Đức Cha Trời đ đến, Ngi đ ban tr khn cho chng ta đặng chng ta biết Đấng chn thật, v chng ta ở trong Đấng chn thật, l ở trong Đức Cha Jsus Christ, Con của Ngi. Ấy chnh Ngi l Đức Cha Trời chn thật v l sự sống đời đời. 5:21 Hỡi cc con ci b mọn, hy giữ mnh về hnh tượng !Bottom of Form